تصویب نامه درخصوص انتخاب آقای محمدولی روزبهان به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی

شماره۱۰۸۸۰۵/ت۵۷۲۰۵ک                              ۱۳۹۸/۸/۲۹
تصویب نامه درخصوص انتخاب آقای محمدولی روزبهان به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۸/۸/۲۶ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

آقای محمدولی روزبهان به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه
آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به مدت سه سال جایگزین آقای رضا مسرور می­شود.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری