تصویب نامه در خصوص دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستان داراب استان فارس

شماره۱۰۶۵۷۰/ت۵۷۱۹۰هـ                             ۱۳۹۸/۸/۲۵
تصویب نامه در خصوص دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستان داراب استان فارس

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۸/۲۲ به پیشنهاد شماره ۱۶۶۵۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارت کشور موظف است در شهرستان داراب استان فارس، فرمانداری ویژه دایر کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری