تصویب نامه در خصوص تعیین آقای اسماعیل نجار به عنوان رییس سازمان مدیریت بحران کشور

شماره۱۰۸۷۸۹/ت۵۷۱۷۵هـ                             ۱۳۹۸/۸/۲۹
تصویب نامه در خصوص تعیین آقای اسماعیل نجار به عنوان رییس سازمان مدیریت بحران کشور

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۸/۲۶ به پیشنهاد شماره ۱۶۱۷۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۸) قانون مدیریت بحران کشور ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ تصویب کرد:

آقای اسماعیل نجار به عنوان رییس سازمان مدیریت بحران کشور تعیین می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری