ماده واحده « تأیید اختیار هیأت امناء دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در وضع و تصویب مقررات اداری، مالی و استخدامی اعضای شورا، هیأت علمی و کارکنان دبیرخانه»

ماده واحده «تأیید اختیار هیأت امناء دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در وضع و تصویب مقررات اداری، مالی و استخدامی اعضای شورا، هیأت علمی و کارکنان دبیرخانه»

مصوب ششصد و پنجاهمین جلسه مورخ 21/07/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی

تاریخ ابلاغ: 30/08/1388 شماره ابلاغ: 7149/88/دش

شرح:
شورای عالی انقلاب فرهنگی درجلسه 650 مورخ 21/7/88، بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب نمود:
«ماده واحده - هیأت امناء دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اختیار وضع و تصویب هرگونه مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی در خصوص اعضای شورا، هیأت علمی وکارکنان دبیرخانه را مطابق مستثنیات ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، دارا می‌باشد».