تصویب نامه درخصوص تبدیل روستای « فرخی» از توابع بخش خور و بیابانک شهرستان نایین در استان اصفهان و روستای « بافران» از توابع بخش مرکزی شهرستان نایین در استان اصفهان به شهر

شماره185982/
ت37206ک 21/9/1388
تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای « فرخی» از توابع بخش خور و بیابانک شهرستان نایین
در استان اصفهان و روستای « بافران» از توابع بخش مرکزی شهرستان نایین در استان
اصفهان به شهر
وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 1/10/1387 بنا به پیشنهاد
شماره2871/42/4/1 مورخ 18/1/1386 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و
ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره
158802/38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ روستای « فرخی» از توابع بخش خور و بیابانک شهرستان نایین در استان اصفهان به
شهر تبدیل و به عنوان شهر « فرخی» شناخته می‌شود.
2ـ روستای « بافران» از توابع بخش مرکزی شهرستان نایین در استان اصفهان به شهر
تبدیل و به عنوان شهر « بافران» شناخته می‌شود.
این تـصویب‌نامه در تاریخ 16/9/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی