تصویب نامه در خصوص تعیین آقای قهرمان رشید به عنوان استاندار خراسان جنوبی

شماره151257/
ت43557هـ 29/7/1388
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای قهرمان رشید به عنوان استاندار خراسان جنوبی
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/7/1388 بنا به پیشنهاد وزارت کشور تصویب نمود:
آقای قهرمان رشید به عنوان استاندار خراسان جنوبی تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی