مصوبه « اصلاح موادی از اساسنامه فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران»(مصوب جلسه 650 مورخ 21/7/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شماره6064/88/
دش 4/8/
1388
مصوبه « اصلاح موادی از اساسنامه فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران»(مصوب جلسه
650 مورخ 21/7/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 650 مورخ 21/7/1388، بنا به پیشنهاد مورخ 15/7/
1388 کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه « اصلاح موادی از اساسنامه
فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران» را به شرح ذیل تصویب نمود:
« 1ـ ماده 15 اساسنامه فرهنگستان هنر، ماده 18 اساسنامه فرهنگستان علوم، ماده 17
اساسنامه فرهنگستان علوم پزشکی و ماده 6 اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به
شرح ذیل اصلاح می‌شود:
افراد پیشنهادی برای عضویت در فرهنگستان به معرفی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی
و یا خود فرهنگستان مربوطه و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس ضوابط و
معیارهای علمی مصوب انتخاب می‌شوند.
2ـ ماده 10 اساسنامه فرهنگستان‌های علوم، علوم پزشکی و زبان و ادب فارسی و ماده 8
اساسنامه فرهنگستان هنر به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
رئیس فرهنگستان از میان اعضای فرهنگستان، به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب شورای
عالی انقلاب فرهنگی و با حکم ایشان برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شوند. تغییر
رؤسای مزبور به علل مختلف از جمله فوت، کناره‌گیری، عزل و استعفاء قبل از پایان
دوره نیز مطابق همین شیوه خواهدبود.
تبصره ـ انتخاب مجدد رئیس فرهنگستان بلامانع می‌باشد.»
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد