مصوبه « نامگذاری روز 5 خرداد به عنوان روز نسیم مهر (روز حمایت از خانواده زندانیان)»(مصوب جلسه 644 مورخ 5/3/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شماره6430/88/
دش 13/8/
1388
مصوبه « نامگذاری روز 5 خرداد به عنوان روز نسیم مهر (روز حمایت از خانواده
زندانیان)»(مصوب جلسه 644 مورخ 5/3/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 644 مورخ 5/3/1388 ، بنا به پیشنهاد مورخ 5/3/
1388 رئیس قوه قضائیه، نامگذاری روز 5 خرداد را به شرح ذیل تصویب نمود:
« روز 5 خرداد به عـنوان روز نسیم مهر (روز حمایت از خانواده زندانیان) تعیین و
نامگذاری می‌شود».
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد