تصویب نامه درخصوص تعیین آقای حسین هاشمی تختی به عنوان استاندار استان هرمزگان


شماره 166314/ت43676هـ 20
/8/1388
تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای حسین هاشمی تختی به عنوان استاندار استان هرمزگان
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/8/1388 بنا به پیشنهاد وزارت کشور تصویب نمود:
آقای حسین هاشمی تختی به عنوان استاندار استان هرمزگان تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی