تصویب نامه درخصوص تعیین آقای روح اله احمدزاده کرمانی به عنوان استاندار استان فارس

شماره166318/
ت43675هـ 20/8/1388
تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای روح‌اله احمدزاده‌کرمانی به عنوان استاندار استان
فارس
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/8/1388 بنا به پیشنهاد وزارت کشور تصویب نمود:
آقای روح‌اله احمدزاده‌کرمانی به عنوان استاندار استان فارس تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی