تصویب نامه درخصوص تعیین آقای سیدعلی اکبر طاهایی به عنوان استاندار استان مازندران

شماره 166416/
ت43677هـ 20/8/1388
تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای سیدعلی‌اکبر طاهایی به عنوان استاندار استان
مازندران
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ20/8/1388 بنا به پیشنهاد وزارت کشور تصویب نمود:
آقای سیدعلی‌اکبر طاهایی به عنوان استاندار استان مازندران تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی