تصویب نامه در خصوص تعیین آقای سید دادوش هاشمی گل سفیدیبه عنوان استاندار استان کرمانشاه


شماره168833/ت43695هـ
24/8/1388
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سید دادوش هاشمی‌گل‌سفیدیبه عنوان استاندار استان
کرمانشاه
وزارت کشور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ24/8/1388 بنا به پیشنـهاد وزارت کشـور تصویب نمود:
آقای سیددادوش هاشمی‌گل‌سفیدی به عنوان استاندار استان کرمانشاه تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی