تصویب نامه درخصوص تعیین آقای احمد عجم به عنوان استاندار استان قزوین

شماره168831/
ت43694هـ 24/8/1388
تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای احمد عجم به عنوان استاندار استان قزوین
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/8/1388 بنا به پیشنهاد وزارت کشـور تصویب نمود:
آقای احمد عجم به عنوان استاندار استان قزوین تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی