تصویب نامه درخصوص تعیین آقای جواد قناعت به عنوان استاندار استان گلستان

شماره168834/
ت43696هـ 24/8/1388
تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای جواد قناعت به عنوان استاندار استان گلستان
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/8/1388 بنا به پیشنهاد وزارت کشور تصویب نمود:
آقای جواد قناعت به عنوان استاندار استان گلستان تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی