قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ)

شماره40648/216                           ۱۳۸۸/۸/۱۸

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) 	
 
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد 
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
     عطف به نامه شماره 97207/39772 مورخ 16/6/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) که با عنوان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با دوپینگ به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 21/7/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره164843                             27/8/1388
سازمان تربیت بدنی
     قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/8/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 40648/216 مورخ 18/8/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ)

     ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به کنوانسیون بین المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) و ضمائم آن متشکل از لیست ممنوعه سال 2005 میلادی آیین نامه جهانی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) (ضمیمه یک) و شرایط اعطاء مجوز استفاده از داروهای ممنوعه برای درمان (ضمیمه دو)، آیین نامه جهانی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) (پیوست 1)، مجموعه مقررات جهانی ضدزورافزایی (دوپینگ) استاندارد بین المللی برای آزمایشگاه ها (پیوست 2) و استاندارد بین المللی برای نمونه گیری (پیوست 3) به شرح پیوست ملحق شده و سند الحاق را نزد امین اسناد بسپارد.
     قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به دو ضمیمه و سه پیوست در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/8/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی