تصویب نامه درخصوص تعیین آقای فرهاد پرورش به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

شماره133486/
ت43397هـ 5/7/1388
تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای فرهاد پرورش به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و ترابری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/7/1388 بنا به پیشنهاد شماره 79640/11 مورخ 31/6/1388
وزارت راه و ترابری و به استناد ماده (17) اصلاحی اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری
اسلامی ایران ـ مصوب 1358ـ تصویب نمود:
آقای فرهاد پرورش به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری
اسلامی ایران منصوب می‌شود.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی