اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری.

شماره هـ/88/
371 4
/6/1388
تاریخ: 25/5/1388 شماره دادنامه: 457 کلاسه پرونده: 88/371
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم نیلوفر محقق.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/569 موضوع شکایت خانم
نیلوفر محقق به طرفیت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی
(شعبه یک) به خواسته پرداخت حق بیمه و احتساب سابقه به شرح دادنامه شماره 1537
مورخ 30/7/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه رسیدگی به شکایت علیه حوزه
هنری خارج از صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت مندرج در ماده 13 قانون دیوان عدالت
اداری می‎باشد، لذا با توجه به مراتب فوق دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع
نداشته قرار رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی
به پرونده کلاسه 87/571 موضوع شکایت خانم فرزانه زاهدی به طرفیت حوزه هنری سازمان
تبلیغات اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی شعبه یک تهران به خواسته پرداخت حق بیمه و
احتساب سابقه به شرح دادنامه شماره 1454 مورخ 29/7/1387 چنین رأی صادر نموده است،
با بررسی مجموع اوراق پرونده و مضمون لایحه جوابیه واصله از سازمان تبلیغات و
تأمین اجتماعی به شرح مضبوط در پرونده توجهاً به گواهی اشتغال شاکیه توسط سازمان
حوزه هنری از تاریخ 7/7/1365 لغایت 29/12/1366 و نظر به اینکه رأی هیأت عمومی مورد
استناد، ارتباطی به موضوع و تسری به کارکنان سایر نهادها ندارد و با عنایت به
وظایف و تکالیف سازمان تأمین اجتماعی در جهت الزام به حمایت از شاغلین در کارگاهها
و اینکه مشتکی‎عنه در لایحه جوابیه دفاع موجهی ارائه ننموده لذا با وارد تشخیص
دادن شکایت مطروحه حکم به ورود آن و الزام حوزه هنری سازمان تبلیغات به پرداخت حق
بیمه و سازمان تأمین اجتماعی به پذیرش و احتساب صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب
دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت
به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ به موجب بند9
ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب1373 سازمان تبلیغات
اسلامی و مؤسسات وابسته به آن در زمره مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اعلام شده
و طبق قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری (مصوب 1360) در رابطه با قانون
فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1374 رسیدگی به شکایت از تصمیمات و
اقدامات و خودداری مؤسسات عمومی غیردولتی مذکور، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار
گرفته است. بنابراین دادنامه شماره 1454 مورخ 29/7/1387 شعبه سوم دیوان که به
شکایت شاکی رسیدگی به عمل آورده و در نتیجه دیوان را مرجع صالح برای رسیدگی به
شکایت مطروحه اعلام‌داشته است، در این حد صحیح و موافق قانون تشخیص‌داده می‎شود.
این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385
برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی