برگزاری یک نوبت ارزشیابی اضافی برای مردودین دو ساله دوره راهنمایی تحصیلیمصوبه هفتصد و نود و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش
مورخ 23/4/1388
موضوع: برگزاری یک نوبت ارزشیابی اضافی برای مردودین دو ساله دوره راهنمایی تحصیلی

ماده واحده:
به دانش‌آموزان دوره راهنمایی روزانه که در یک پایه تحصیلی دو بار مردود شده اند
و در آخرین نوبت تجدیدی موفق به کسب شرایط قبولی نشده‌اند، فرصت داده می‌شود با
تایید شورای مدرسه (با حضور معلمین دروسی که دانش‌آموز در آن نمره قبولی کسب نکرده
است) و به شرط شرکت در کلاسهای تقویتی، حداکثر تا پایان مهر ماه در یک نوبت
ارزشیابی اضافی شرکت کنند و در صورت کسب شرایط قبولی به پایه بالاتر ارتقاء یابند.
تبصره ـ این قبیل دانش‌آموزان در صورت قبولی می‌توانند یا در مراکز آموزش از راه
دور و یا در صورت داشتن سایر شرایط، در مدارس روزانه ادامه تحصیل دهند. ثبت نام و
ادامه تحصیل این دانش‌آموزان در مدارس روزانه مشروط بر آن است که به تشخیص شورای
مدرسه خللی در روند تشکیل کلاسها ایجاد نشده و امکان جبران عقب‌ماندگی یک ماهه نیز
فراهم باشد.
موضوع: برگزاری یک نوبت ارزشیابی اضافی برای مردودین دو ساله دوره راهنمایی تحصیلی
در هفتصد و نود و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 23/4/1388 به تصویب
رسید.

مهدی نوید علیرضا علی احمدی
دبیر شورا رییس جلسه

برگزاری یک نوبت ارزشیابی اضافی برای مردودین دو ساله دوره راهنمایی تحصیلی مورد
تأیید است.
رییس‌جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی‌نژاد