اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری.شماره هـ/88/
372 7/
6/1388
تاریخ: 25/5/1388 شماره دادنامه: 458، 459 کلاسه پرونده: 88/372، 399
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1ـ خانم فریده سوادکوهی 2ـ سازمان آموزش و پرورش مازندران.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری.
گردشکار: الف ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1736 موضوع شکایت
خانم طاهره علیپور به طرفیت وزارت آموزش و پرورش ـ اداره آموزش و پرورش قائم‌شهر
به خواسته الزام خوانده به احتساب سنوات خدمت از تاریخ 2/7/1369 لغایت 31/6/1384
به شرح دادنامه شماره 595 مورخ 13/3/1387 چنین رأی صادر نموده است، به موجب گواهی
انجام کار مربوط به شاکی حقوق وی در طول مدت مندرج در خواسته که به صورت تمام‌وقت
به عنوان مربی پیش‌دبستانی حتی در ایام تابستان مشغول خدمت بوده، با توجه به دولتی
بودن محل خدمت شاکی از اعتبارات مصوب آموزش و پرورش پرداخت شده و از سوی مشتکی‎عنه
مدرکی مبنی بر عدم اصالت سند مدرکیه شاکی به شرح مذکور ارائه نگردیده است، لذا
خواسته شاکی موجه تشخیص و مستنداً به ماده 151 قانون استخدام کشوری حکم به ورود
شکایت مطروحه صادر واعلام می‎دارد. ب ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه
85/2551 موضوع شکایت خانم مرضیه آبراهه به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته
محکومیت طرف شکایت به احتساب سوابق خدمتی از 1/7/1369 لغایت 31/6/1384 به شرح
دادنامه شماره 749 مورخ 18/6/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه بر اساس
برگ شماره 5 پرونده، آموزش و پرورش شهرستان قائم‌شهر اشتغال به کار شاکیه را به
عنوان نیروی حق‌التدریس در مقطع ابتدائی از تاریخ 1/7/1369 لغایت 31/6/1384 مورد
تایید و گواهی نموده است که حقوق شاکیه از محل اعتبارات مصوب آموزش و پرورش پرداخت
شده است و با عنایت به اینکه براساس همین سوابق کار نسبت به استخدام رسمی وی از
سوی آموزش و پرورش اقدام شده بنابراین برخلاف مفاد جوابیه طرف شکایت خدمت شاکیه
مشمول حکم ماده 151 قانون استخدام کشوری به نظر می‎رسد، لذا حکم به ورود شکایت
شاکیه و الزام خوانده به احتساب مدت مذکور به عنوان سنوات خدمت وی صادر و اعلام
می‎گردد. ج ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1452 موضوع شکایت خانم
فرخ محسنی‌فرخ‌آبادی به طرفیت آموزش و پرورش استان تهران، شهرستان ساری، اداره کل
آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته احتساب سنوات خدمتی از 1/7/1366 لغایت 1/3
/1384 به شرح دادنامه شماره 2544 مورخ 29/11/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به
اینکه محل خدمت شاکی پیش دبستانی بوده است و طرف شکایت عنوان داشته است که حقوق وی
از محل کمکهای هیأت امناء واحد محل خدمت پرداخت می‎شده است و شاکی هم دلیلی که
مبین پرداخت حقوق وی از محل اعتبارات دولتی باشد، ارائه نکرده است در نتیجه براساس
قانون استخدام کشوری امکان محاسبه سنوات موصوف به عنوان سابقه خدمت وجود ندارد،
لذا شکایت وی با کیفیت موجود وارد تشخیص‌نگردیده و رأی به رد آن صادر و اعلام
می‎گردد. دـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/337 موضوع شکایت خانم
فریده سوادکوهی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش ـ اداره آموزش و پرورش قائم شهر به
خواسته الزام خوانده به احتساب سنوات خدمت از تاریخ 1/7/1368 لغایت 31/6/1384 به
شرح دادنامه شماره 876 مورخ 31/4/1387 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به مفاد
دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه مشتکی‎عنه مبنی بر اینکه « در حالی که معلمین حق
التدریس از بودجه و ردیف دولتی حقوق دریافت داشته از ایشان مالیات هم اخذ می‎گردد،
لکن مربیان شاغل در پیش‌دبستانی‎ها از جمله شاکیه از محل شهریه ماخوذه از اولیاء
«حق‌الزحمه» دریافت کرده‎اند و هیچ‌گونه وجهی بابت کسورات و مالیات به صندوق دولت
نپرداخته‎اند» نظر به اینکه ماده 151 قانون استخدام کشوری سنوات خدمت کارکنان را
به شرطی قابل احتساب می‎داند که به صورت تمام وقت و موظف بوده و در قبال آن نیز از
بودجه دولتی حقوق دریافت شده باشد و در مانحن فیه نامبرده حقوق خود را از بودجه
دولتی دریافت ننموده است، لذا به لحاظ فقد شرایط رأی به رد شکایت مطروحه مبنی بر
احتساب سنوات از تاریخ 1/7/1367 لغایت 31/6/1383 صادر و اعلام می‎گردد. ه‍ـ ـ شعبه
اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1136 موضوع شکایت خانم رعنا ساروی به
طرفیت وزارت آموزش و پرورش ـ اداره آموزش و پرورش آمل به خواسته احتساب سنوات خدمت
به شرح دادنامه شماره 628 مورخ 20/3/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه
به موجب ماده 151 قانون استخدام کشوری سنوات خدمت تمام وقت کارکنان دولتی در
دستگاههای دولتی به عنوان سابقه خدمت قابل احتساب می‎باشد و در مانحن‌فیه شاکیه
دلیلی که حکایت از خدمت تمام‌وقت مشارالیها در نهادهای دولتی نماید، ارائه ننموده
و اداره طرف شکایت نیز منکرخدمت تمام وقت مشارالیها در نهادها و ارگانهای دولتی
گردیده بنابراین شکایت نامبرده در وضعیت کنونی غیرقابل استماع تشخیص و قرار رد آن
صادر و اعلام می‎گردد. وـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1613
موضوع شکایت خانم ملیحه خداشناس به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به
خواسته احتساب سنوات خدمتی از تاریخ 1/7/1369 لغایت 1/3/1384 به شرح دادنامه شماره
244 مورخ 28/2/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مطابق ماده 151 قانون
استخدام کشوری سوابق غیررسمی مستخدمین رسمی در صورتی قابل محاسبه به عنوان سابقه
خدمت می‎باشد که از اعتبارات دولتی حقوق دریافت نموده باشند و براساس مدارک موجود
و پاسخ واصله حقوق شاکی در دوران خدمت در مقطع پیش دبستانی قبل از استخدام از محل
کمکهای ماخوذه از اولیاء پرداخت می‎شده است. بنابراین خواسته موجه نیست، لذا حکم
به رد شکایت شاکی صادر می‎گردد. زـ شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/
989 موضوع شکایت خانم فاطمه مرادی گردشی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان
آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته اعاده دادرسی به شرح دادنامه شماره 2133
مورخ 28/8/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه نامبرده مدرک معتبری ارائه
نکرده است که از بودجه دولتی حقوق دریافت می‎کرده است و گواهی شماره 205/2185 مورخ
29/7/1387 ارائه‌شده هم برخلاف پاسخ واصله در پرونده مذکور است که مربیان شاغل در
پیش دبستانی از محل شهریه ماخوذه از اولیاء حق‌الزحمه دریافت می‎کرده‎اند بنابراین
موجبی جهت اعاده دادرسی و مخدوش بودن رأی وجود ندارد. لذا قرار رد شکایت صادر
می‎گردد. ح ـ شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه86/1012موضوع شکایت خانم
هما رضانیامعلم به‎طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته احتساب
سنوات خدمتی از تاریخ 1366 لغایت 1383 به شرح دادنامه شماره 601 مورخ 12/3/1387
چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مطابق ماده 151 قانون استخدم کشوری سوابق
غیررسمی مستخدمین رسمی در صورتی قابل‌محاسبه به‌عنوان سابقه خدمت می‎باشد که از
اعتبارات دولتی حقوق دریافت نموده باشند و براساس مدارک موجود و پاسخ واصله حقوق
شاکی در دوران‌خدمت در مقطع پیش‌دبستانی قبل از استخدام از محل کمکهای ماخوذه از
اولیاء پرداخت می‎شده است، بنابراین خواسته موجه نیست لذا حکم به رد شکایت شاکی
صادر می‎گردد. ت ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1370 موضوع شکایت
خانم ماه بانو محمدی فوتمی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته تقاضای احتساب
سنوات خدمت از تاریخ 1/7/1365 لغایت 1/3/1384 به شرح دادنامه شماره820 مورخ 8/4/
1387 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه
لایحه دفاعیه و مدارک پیوست از جمله گواهی انجام کار ملاحظه می‎گردد که به موجب
گواهی انجام کار ارائه‌شده از جانب شاکیه نامبرده از 1/7/1365 لغایت 31/6/1384 به
خدمت در مدارس آموزش و پرورش اشتغال داشته و آموزشگاه‎های محل خدمت نامبرده دولتی
بوده و از محل اعتبارات مصوب آموزش و پرورش شهرستان محل خدمت حقوق دریافت داشته و
انکار اداره طرف شکایت در ضمن لایحه دفاعیه با توجه به تقدیم صدور گواهی مزبور به
منزله انکار بعد از اقرار بوده که مسموع نمی‎باشد، علیهذا ضمن رد دفاعیات اداره
مشتکی‎عنه به دلالت ماده 151 قانون استخدام کشوری حکم به ورود شکایت دایر بر
احتساب مدت مزبور به عنوان سابقه خدمت با پرداخت کسورات مربوطه از ناحیه شاکیه
صادر و اعلام می‎گردد. ی ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1735
موضوع شکایت خانم فاطمه مظلوم به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، اداره آموزش و پرورش
قائم‌شهر به خواسته محکومیت وزارت متبوع به احتساب سنوات خدمت از تاریخ 1/7/1367
لغایت 31/6/1384 به شرح دادنامه شماره 590 مورخ 13/3/1387 چنین رأی صادر نموده
است، نظر به اینکه علیرغم جوابیه طرف شکایت، به موجب گواهی انجام کار مربوط به
شاکی حقوق وی در طول مدت مندرج در گواهی انجام کار (مربوط به 1/7/1368 لغایت 31/6/
1384 می‎باشد) که به صورت تمام وقت به عنوان مربی پیش‌دبستانی حتی در ایام تابستان
مشغول خدمت بوده، با توجه به دولتی بودن محل خدمت شاکی از اعتبارات مصوب آموزش و
پرورش پرداخت شده و از سوی مشتکی‎عنه مدرکی مبنی بر عدم اصالت سند مدرکیه شاکی به
شرح مذکور ارائه نگردیده است، لذا خواسته شاکی موجه تشخیص و مستنداً به ماده 151
قانون استخدام کشوری حکم به ورود شکایت مطروحه به احتساب سنوات از 1/7/1368 لغایت
31/6/1384 صادر واعلام می‎دارد. رأی صادره قطعی است. ک ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی
به پرونده کلاسه 86/1738 موضوع شکایت بدری محمدی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش،
اداره آموزش و پرورش قائم شهر به خواسته الزام خوانده به احتساب سوابق خدمت از 1/7
/1366 لغایت 31/6/1384 به شرح دادنامه شماره 592 مورخ 13/3/1387 چنین رأی صادر
نموده است، نظر به اینکه به رغم جوابیه طرف شکایت، به موجب گواهی انجام کار مربوط
به شاکی حقوق وی در طول مدت مندرج در خواسته که به‌صورت تمام وقت به عنوان مربی
پیش‌دبستانی حتی در ایام تابستان مشغول خدمت بوده، با توجه به دولتی بودن محل خدمت
شاکی از اعتبارات مصوب آموزش و پرورش پرداخت‌شده و از سوی مشتکی‎عنه مدرکی مبنی بر
عدم اصالت سند مدرکیه شاکی به شرح مذکور ارائه نگردیده است، لذا خواسته شاکی موجه
تشخیص و مستنداً به ماده 151 قانون استخدام کشوری حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و
اعلام می‎دارد، رأی صادره قطعی است. ل ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه
86/1734 موضوع شکایت خانم پریوش راعی‌عباس‌آبادی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش،
اداره آموزش و پرورش قائم شهر به خواسته الزام خوانده به احتساب سنوات خدمت از
تاریخ 1/7/1367 لغایت 31/6/1384 به شرح دادنامه شماره 593 مورخ 13/3/1387 چنین رأی
صادر نموده است، نظر به اینکه برغم جوابیه طرف شکایت، به موجب گواهی انجام کار
مربوط به شاکی حقوق وی در طول مدت مندرج در خواسته که به صورت تمام وقت به عنوان
مربی پیش‌دبستانی حتی در ایام تابستان مشغول خدمت بوده، با توجه به دولتی بودن محل
خدمت شاکی از اعتبارات مصوب آموزش و پرورش پرداخت شده و از سوی مشتکی‎عنه مدرکی
مبنی بر عدم اصالت سند مدرکیه شاکی به شرح مذکور ارائه نگردیده است، لذا خواسته
شاکی موجه تشخیص و مستنداً به ماده 151 قانون استخدام کشوری حکم به ورود شکایت
مطروحه صادر و اعلام می‎دارد. رأی صادره قطعی است. م ـ شعبه دوم دیوان در رسیدگی
به پرونده کلاسه 86/592 موضوع شکایت خانم سلطان خلج به طرفیت سازمان آموزش و پرورش
استان مازندران به خواسته احتساب سنوات خدمتی از سال 1356 لغایت 1384 به شرح
دادنامه شماره 660 مورخ 22/3/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مطابق
ماده 151 قانون استخدام کشوری سوابق غیر رسمی مستخدمین رسمی در صورتی قابل محاسبه
بعنوان سابقه خدمت می‎باشد که از اعتبارات دولتی حقوق دریافت نموده باشند و براساس
مدارک موجود و پاسخ واصله حقوق شاکی در دوران خدمت در مقطع پیش‌دبستانی قبل از
استخدام از محل کمکهای ماخوذه از اولیاء پرداخت می‎شده است، بنابراین خواسته موجه
نیست، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می‎گردد. ن ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به
پرونده کلاسه 86/1479 موضوع شکایت خانم طاهره وقایعی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش
به خواسته احتساب سنوات خدمت از تاریخ 1/7/1368 لغایت 1/3/1384 به شرح دادنامه
شماره 2552 مورخ 29/11/1386 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه معلمین حق
التدریسی از بودجه و ردیف دولتی حقوق دریافت داشته و از ایشان مالیات هم اخذ
می‎گردد، لکن مربیان از جمله شاکیه از محل شهریه ماخوذه از اولیاء دریافت کرده‎اند
و ایشان هیچ‌گونه وجهی بابت کسورات و مالیات به صندوق دولت نپرداخته‎اند، بنابه
مراتب فوق و نظر به اینکه ماده 151 قانون استخدام کشوری نیز سنوات خدمتی را به
شرطی قابل محاسبه می‎داند که به صورت تمام وقت و موظف بوده و در قبال آن نیز از
بودجه دولتی حقوق دریافت شده باشد، لذا با توجه به فقدان شرایط لازم خواسته وارد
تشخیص نگردیده و رأی به رد آن صادر واعلام می‎گردد. س ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی
به پرونده کلاسه 86/1744 موضوع شکایت خانم سیده مریم امیدیان به طرفیت، 1ـ اداره
کل آموزش و پرورش استان مازندران ـ آموزش و پرورش قائم شهر به شرح دادنامه شماره
859 مورخ 11/4/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مشتکی‎عنه منکر دریافت
حقوق توسط شاکی در ایام صدرالذکر از صندوق دولت گردیده و اعلام داشته که شاکی به
عنوان مربی پیش دبستانی از شهریه ماخوذه از اولیاء حق‌الزحمه دریافت کرده است و
کسورات بازنشستگی نیز به سازمان بازنشستگی پرداخت نگردیده و در ایام تابستان نیز
به جهت فصلی بودن قرارداد به‌کارگیری شاکی و تعطیلی آن ایام دستمزدی پرداخت
نگردیده و به لحاظ آنکه از سوی شاکی مدرکی دال بر دریافت حقوق در سالهای موردنظر
از صندوق دولت ارائه نشده است، لذا مستنداً به مواد 150 و 151 قانون استخدام کشوری
قرار رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‎دارد. ع ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به
پرونده کلاسه 86/1622 موضوع شکایت خانم رقیه شیرمحمدی به طرفیت سازمان آموزش و
پرورش استان به خواسته احتساب سنوات خدمتی از تاریخ 1/7/1369 لغایت 31/2/1384 به
شرح دادنامه شماره 245 مورخ 28/2/1387 چنین رأی صادر نموده ‎است، نظر به‎ اینکه
مطابق ماده 151 قانون استخدام کشوری سوابق غیررسمی مستخدمین رسمی در صورتی قابل
محاسبه به عنوان سابقه خدمت می‎باشد که از اعتبارات دولتی حقوق دریافت نموده باشند
و براساس مدارک موجود و پاسخ واصله حقوق شاکی در دوران خدمت در مقطع پیش دبستانی
قبل از استخدام از محل کمکهای ماخوذه از اولیاء پرداخت می‎شده است. بنابراین
خواسته موجه نیست، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می‎گردد. ف ـ شعبه سوم دیوان در
رسیدگی به پرونده کلاسه 87/338 موضوع شکایت خانم سیده فاطمه هاشمی به طرفیت وزارت
آموزش و پرورش ـ آموزش و پرورش قائم شهر به خواسته الزام به احتساب خدمت از /7/
1365 لغایت 31/6/1384 به شرح دادنامه شماره 796 مورخ 29/4/1387 چنین رأی صادر
نموده است، نظر به اینکه بر طبق ماده 150 و 151 قانون استخدام کشوری شرط احتساب
سوابق غیر رسمی به عنوان سابقه خدمت مستخدمین رسمی این است که حقوق سنوات خدمت غیر
رسمی مستخدم از محل اعتبارات دولتی پرداخت شده باشد و نظر به اینکه برابر محتویات
پرونده حقوق سنوات خدمت غیر رسمی شاکیه از اعتبارات دولتی پرداخت نشده است،
بنابراین مشمول حکم مواد 150 و 151 قانون استخدام کشوری نمی‎باشد. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریـخ فوق با حضـور رؤسا و مسـتشاران و دادرسان علی‎البدل
شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ با توجه به
تعریف خدمت دولتی به شرح بند (ب) ماده یک لایحه قانونی استخدام کشوری و وجوه مشخصه
آن از حیث اشتغال به کار مستمر در یکی از واحدهای دولتی به دستور مقام ذیصلاح و
دریافت حقوق یا دستمزد در قبال انجام وظایف محوله و ضرورت احتساب آن جزو سوابق
خدمت دولتی به شرح مقرر در ماده 34 لایحه قانونی مذکور و سایر مقررات مربوط،
دادنامه‎های شماره 749 مورخ 18/6/1386 و 2544 مورخ 29/11/1386 شعبه سوم و
دادنامه‎های شماره 590، 592 و 595 مورخ 13/3/1387 و شماره 820 مورخ 8/4/1387 شعبه
اول دیوان مبنی بر تایید شکایت شاکیان و الزام طرف شکایت بـه احتساب سابقه خدمت
مستمر و تمام وقت آنان در مدت اشتغال بـه خدمت در واحد دولتی صحیح و موافق قانون
است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب
دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی
رازینی