اعلام تشابه آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری.شماره هـ/87/
595 16/
6/1388
تاریخ دادنامه: 25/5/1388 شماره دادنامه: 454 کلاسه پرونده: 87/595
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: مدیرکل حقوقی املاک و حمایت قضائی وزارت آموزش و پرورش.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تشابه آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1601 موضوع شکایت آقای
حمید صابونی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش ـ دفتر مدارس خارج از کشور به خواسته
اعاده حق‌الزحمه (فوق‎العاده شغل و تغییر گروه کشورها) به شرح دادنامه شماره 644
مورخ 21/3/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی در اجرای مقررات
قانونی از حیث شرکت در آزمون و پذیرفته شدن در آن به خارج از کشور اعزام نگردیده
بلکه خدمات وی در کشور خارجی به تبع حضور همسرش انجام پذیرفته و به صورت توافقی
بوده و مابه‎التفاوت مورد نظر مربوط به مامورینی است که از طریق قبولی در آزمون و
با صدور حکم ماموریت و در زمان مشخصی اعزام گردیده‎اند، لذا حکم به رد دعوی در این
قسمت صادر و اعلام می‎دارد. در خصوص مطالبه مابه‎التفاوت ناشی از تغییر گروه کشور
محل خدمت نظر به اینکه حسب بند 9 آیین‎نامه اشتغال خارج از کشور پرداخت
مابه‎التفاوت مزبور در جهت تغییرگروه کشور محل خدمت منوط به تامین اعتبار در بودجه
وزارتـخانه است. بنائاً علیهذا در این قـسمت از قرار رد شـکایت صادر و اعلام
می‎دارد. ب ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1094 موضوع شکایت هاجر
صادقی‌آهنگر به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش مدارس ایرانی خارج از کشور به خواسته
مطالبه مابه‎التفاوت فوق‎العاده شغل معلمان خارج از کشور به شرح دادخواست حاضر به
شرح دادنامه شماره 114 مورخ 27/1/1387 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به
دفاعیات موجه و مستدل آموزش و پرورش و با التفات به اینکه اعزام به ماموریت،
متعاقب انجام آزمون و مصاحبه پذیرفته شدن می‎باشد که در مورد شاکیه این موضوع صورت
نگرفته و حکم اعزام به ماموریت برای وی صادر نگردیده و به تبع همسرشان به خارج از
کشور مسافرت نموده و با آموزش و پرورش توافق نموده که بر همین اساس شاکی مبادرت به
خدمت در خارج از کشور نموده، لذا آموزش و پرورش تکلیف در پرداخت بیش از مبلغ تعیین
شده و پرداختی ندارد، لذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‎دارد. ج ـ شعبه
دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1838 موضوع شکایت خانم فاطمه واقفی به
طرفیت اداره کل مدارس خارج از کشور وابسته به وزارت آموزش و پرورش به خواسته عدم
پرداخت 80 درصد ماموریت خارج از کشور و درخواست پرداخت آن به صورت ارزی یا معادل
ریالی آن به شرح دادنامه شماره 518 مورخ 31/2/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر
به اینکه از ناحیه شاکی در رابطه با خواسته اعلامی اعتراض موجهی نسبت به تصمیمات
متخذه ارائه نشده و دلیل و مدرکی که موثر در مقام باشد، اقامه ننموده با عنایت به
مندرجات لایحه جوابیه اداره مشتکی‎عنه و اینکه شاکی به تبعیت از همسر اعزامی خود
به امارات متحده اعزام شده نه به صورت مستقل و به تبعیت از همسرش به عنوان نیروی
محلی با مدرسه همکاری داشته و قرارداد دریافت 20 درصد را امضاء نموده است و نیز
بررسی کلیه سوابق امر چون بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مربوط ایراد و اشکالی
مشهود نیست و موجبی جهت اجابت و پذیرش خواسته شاکی وجود ندارد، لذا شکـایت وارد
نبوده رأی به رد شکایت شاکی صادر واعلام می‎گردد. دـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی
به پرونده کلاسه 85/2360 موضوع شکایت خانم طیبه گنجی‌واحد به طرفیت اداره کل مدارس
خارج از کشور به خواسته پرداخت مابه‎التفاوت فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور به
شرح دادنامه شماره 226 مورخ 23/3/1386 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویت
پرونده و پاسخ واصله نظر به اینکه شاکی بدون شرکت در آزمون و مصاحبه به عنوان
نیروی تبعی با مساعدت دستگاه و تعهد دریافت 20درصد از فوق‎العاده اشتغال از کشور،
همراه همسرش اعزام گردیده است، بنابراین تخلف از مقررات ثابت نیست و خواسته موجه
نمی‎باشد، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می‎گردد. ه‍ـ ـ شعبه بیستم دیوان در
رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1073 موضوع شکایت خانم کافیه آجیلی به طرفیت آموزش و
پرورش به خواسته تفاوت فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور و سایر مطالبات به ادعای
اعزام به خارج به تبعیت از همسر به شرح دادنامه شماره 2019 مورخ 18/7/1386 چنین
رأی صادر نموده است، صرفنظر از پرداخت 20 درصد فوق‎العاده ماموریت خارج از کشور که
خوانده جهت مساعدت به خانواده مستخدم پرداخت نموده است، اصولاً فوق‎العاده ماموریت
خارج از کشور به مستخدم ثابت اعزامی‎که نیاز به اعزام وی به خارج بوده است، تعلق
می‎گیرد و مصوبه شماره 29920 مورخ 9/10/1371 هیأت‌وزیران نیز ناظر به وضع مستخدمان
ثابت اعزامی است نه همسران آنها که به تعبیت از ایشان به خارج از کشور می‎روند.
علیهذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. وـ شعبه بیست و سوم دیوان در
رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1490 موضوع شکایت خانم هاجر امانی‌ماچیانی به طرفیت
وزارت آموزش و پرورش ـ اداره کل کارگزینی به خواسته الزام خوانده به پرداخت
مابه‎التفاوت فوق‎العاده اشتغال خارج از کشور مصوب هیأت وزیران در سال1371، به شرح
دادنامه شماره 711 مورخ 7/5/1385 چنین رأی صادر نموده است، اداره طرف شکایت در
لایحه جوابیه اعلام نموده مشارالیها به اتفاق همسر در آزمون ذیربط پذیرفته شده و
نامبرده پذیرفته نشده‎اند و صرفاً در معیت همسرش به خارج از کشور عزیمت نموده‎اند و
این دفتر در جهت حفظ ارتباط ایشان با محیط آموزشی از همکاری نامبرده به تبعیت از
همسر در مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور استفاده نموده است و براساس
تصمیمات مسئولین وقت به خانوار فرهنگی اعزامی مجموعاً 120درصد فوق‎العاده اشتغال
خارج از کشور پرداخت گردیده که از این رقم صددرصد به مرد و 20درصد به زن پرداخت
می‎شده است. علیهذا عنایتاً به مجموع مراتب و مستندات ابرازی طرفین به نظر می‎رسد
استدلال خوانده قانونی است و مستنداً به مواد 11 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
دادخواست صدرالتوصیف غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎دارد لیکن شاکی
صرفاً می‎تواند در مورد تفاوت مصوبه سالهای 1356 و 1371 هیأت وزیران در حد درصد
ارزی دریافتی اقامه دعوی نماید و مشمول دریافت کلی مصوب نمی‎باشد. هیأت عمومی
دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق
تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به
صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
به موجب بند (ج) ماده39 لایحه قانونی استخدام کشوری و مقررات آیین‎نامه فوق‎العاده
اشتغال در خارج از کشور، فوق‎العاده ماموریت خارج از کشور فقط به مستخدمینی پرداخت
می‎شود که با رعایت مقررات و ضوابط مربوط به منظور خدمت در خارج از کشور برگزیده
شده و بـه حکم رسمی وزارتخانه یا سازمان متبوع خود بـه ماموریت مذکور اعزام و
مشغول خدمت شده‎اند. بنابراین پرداخت این فوق‎العاده به افرادی که بدون تحقق و
اجتماع شرایط قانونی مذکور منحصراً به تبع همسر خود در خارج از کشور انجام وظیفه
می‎نمایند، محمل قانونی ندارد و دادنامه‎های فوق‎الذکر صادره از شعب اول، دوم،
چهارم، بیستم و بیست و سوم مبنی بر رد شکایت شاکیان به خواسته الزام وزارت آموزش و
پرورش به پرداخت فوق‎العاده ماموریت خارج از کشور به جهات فوق‎الذکر صحیح و موافق
قانون است. این رأی به استناد ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب
دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازم‎الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی