تعیین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور سوییس

شماره۱۱۲۹۴۸/ت۵۷۱۹۸هـ                               ۱۳۹۸/۹/۶
تصویب نامه در خصوص تعیین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور سوییس

وزارت امور خارجه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۹/۳ به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور سوییس تعیین می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری