مصوبه یکسان سازی عناوین و محتوای برنامه ها و فعالیت های قرآنی دستگاه ها در لوایح بودجه سنواتی با مفاد اسناد راهبردی منشور توسعه قرآنی

شماره۱۱۸۴۶۶                                      ۱۳۹۸/۹/۱۷
مصوبه یکسان سازی عناوین و محتوای برنامه ها و فعالیت های قرآنی دستگاه ها در لوایح بودجه سنواتی با مفاد اسناد راهبردی منشور توسعه قرآنی

سازمان برنامه و بودجه کشور

مصوبه «یکسان سازی عناوین و محتوای برنامه ها و فعالیت های قرآنی دستگاه ها در لوایح بودجه سنواتی با مفاد اسناد راهبردی منشور توسعه قرآنی» که بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و در جلسه سوم ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور که در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

«سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای مفاد بند۱ شق (الف) ماده واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوبه جلسه ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و به منظور تسریع و شفاف سازی مراحل اجرای اسناد راهبردی منشور توسعه فرهنگ قرآنی، موظف است با هماهنگی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نسبت به یکسان سازی عناوین و محتوای برنامه ها و فعالیت های قرآنی دستگاه ها در لوایح بودجه سنواتی با مفاد اسناد راهبردی اقدام کند.

اجرای این مصوبه منوط به رعایت الزامات متناظر اعم از عدم اختصاص منابع مالی و تشکیلاتی جدید و عدم مغایرت با مقررات لازم الاجرای مرتبط می باشد.

معاون اول رئیس جمهور و رییس ستاد هماهنگی و راهبری

اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور ـ اسحاق جهانگیری