مصوبه طراحی چارچوب استاندارد برای تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ

شماره۱۱۸۴۷۸                                      ۱۳۹۸/۹/۱۷
مصوبه طراحی چارچوب استاندارد برای تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «طراحی چارچوب استاندارد برای تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ» که بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و در جلسه سوم ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور که در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

«دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در اجرای مفاد بند ۲ شق (الف) ماده واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب جلسه ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و به منظور ایجاد وحدت رویه در تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ، چارچوب استاندارد تدوین این اسناد را مبتنی بر تعریف مفاهیم کاربردی، برخورداری از زمان بندی مشخص، دارا بودن رویکرد برنامه ای، مشخص بودن دستگاه مجری و ناظر و معطوف بودن به برنامه های پنج ساله کشور طراحی نماید.»

اجرای این مصوبه منوط به رعایت الزامات متناظر اعم از عدم اختصاص منابع مالی و تشکیلاتی جدید و عدم مغایرت با مقررات لازم الاجرای مرتبط می باشد.

معاون اول رئیس جمهور و رییس ستاد هماهنگی و راهبری

اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور ـ اسحاق جهانگیری