اصلاح آیین­نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

شماره۱۳۱۰۰۱/ت۵۷۱۲۴هـ                             ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
اصلاح آیین­نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۸ /۱۳۹۸/۱۰ به پیشنهاد شماره ۴۲۱۲۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۴۴۸۶۴/ت۵۶۶۸۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۷ به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ در ماده (۲)، عبارت "دارای مجوز موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ حذف می­شود.

۲ـ در بند (الف) ماده (۳)، بعد از واژه "کمک" عبارت "از جمله" و بعد از عبارت "برای

استملاک زمین" عبارت "و تأمین بخشی از هزینه سرمایه در دوران احداث یا توسعه

طرح (پروژه)" اضافه می­شود.

۳ـ در جزء (۱) بند (الف) ماده (۴) عبارت "و در چهارچوب اعتبارات تخصیص یافته برای همان فصل، شهرستان یا استان" حذف می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری