اصلاح ماده (۵) الحاقی به آیین­نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

شماره۱۳۱۰۹۰/ت۵۶۵۰۲هـ                                 ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
اصلاح ماده (۵) الحاقی به آیین­نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۸ به پیشنهاد شماره ۹۸۲/۱۰/۱۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۵ دبیرخانه شورای­عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ با اصلاحات بعدی، تصویب کرد:

ماده (۵) الحاقی به آیین­نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

جمهوری اسلامی ایران و تبصره آن موضوع تصویب­نامه شماره ۶۷۱۶۷/ت۵۳۲۲۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۴ به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده۵ ـ سازمان­ها مکلفند در اجرای بند (خ) ماده (۲) این آیین­نامه از شروع فعالیت­های بدون مجوز و یا ادامه فعالیت­هایی که نسبت به تمدید مجوز از سازمان منطقه اقدام ننمایند جلوگیری به عمل آورند.

تبصره۱ـ مجوزهایی که در مهلت مقرر هیچگونه فعالیتی در ارتباط با آن­ها صورت نگرفته باشد، ابطال می­شود.

تبصره۲ـ مجوزهایی که فعالیت موضوع آن­ها در حال انجام بوده ولی در مهلت قانونی مقرر در مجوز تمدید نشده است با تصویب هیأت مدیره مطابق دستورالعمل اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در سال اول تأخیر با اخذ عوارض مربوط به آن سال (سال تمدید) به اضافه ده درصد تمدید می­شود. در تمدید برای سنوات بیش از یک­سال تأخیر به ازای هر سال اضافه به صورت پلکانی ده درصد به عوارض مصوب سال تمدید اولیه اضافه می­گردد. تمدید با تأخیر مجوز برای دفعات بعد صرفاً تا دو مرتبه دیگر و برای تأخیرهای کمتر از سه سال صورت خواهد گرفت و از فعالیت واحدهایی که شرایط تعیین شده را رعایت ننموده­اند، جلوگیری خواهد شد.

تبصره۳ـ فعالیت­های کلیه اشخاص اعم از ایرانی یا خارجی مشمول این ماده خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری