تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان ایلام

شماره۱۳۱۶۲۲/ت۵۶۷۸۴هـ                            ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان ایلام

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۸ به پیشنهاد شماره ۷۷۴۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۲ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ دهستان داجیوند از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان های زیر، مطابق نقشه شماره (۱) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، در بخش هلیلان شهرستان چرداول استان ایلام ایجاد می شود:

۱ـ مهدیه ۲ـ تازه آباد ۳ـ زیرخاکی ۴ـ ماهیزان سفلی ۵ ـ ماهیزان علیا ۶ ـ گراب

۷ـ تخم بلوط علیا ۸ ـ شهبازوند ۹ـ تخم بلوط سفلی ۱۰ـ ظاهروند سفلی ۱۱ـ دره باریک

۱۲ـ ظاهروند علیا ۱۳ـ چم‏زرد ماهیزان ۱۴ـ ماهیزان ورمحمد.

ب ـ روستای مهدیه به عنوان مرکز دهستان داجیوند تعیین می‏شود.

پ ـ دهستان داربید از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان های زیر، مطابق نقشه شماره (۲) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، در بخش هلیلان ایجاد می شود:

۱ـ سرچم ۲ـ داربید کرنی ۳ـ سامان ۴ـ چشمه ماهی ۵ ـ خورده چشمه ۶ ـ شهرک امام ۷ـ جوی شله ۸ ـ چم شیراوندی ۹ـ ورچشمه ۱۰ـ پچی کبود.

ت ـ روستای سرچم به عنوان مرکز دهستان داربید تعیین می‏شود.

ث ـ نام دهستان هلیلان بخش هلیلان، به گوران و مرکز دهستان یادشده به روستای شیراوند تغییر می یابد.

ج ـ بخش جزمان از ترکیب دهستان های زردلان و داربید در شهرستان چرداول ایجاد می شود.

چ ـ روستای چشمه­ماهی به عنوان مرکز بخش جزمان تعیین می‏شود.

ح ـ شهرستان هلیلان از ترکیب بخش های زیر در استان ایلام ایجاد می شود:

۱ـ بخش مرکزی شامل دهستان های گوران و داجیوند و شهر توحید.

۲ـ بخش جزمان.

خ ـ شهر توحید به عنوان مرکز بخش مرکزی شهرستان هلیلان تعیین می‏شود.

د ـ شهر توحید به عنوان مرکز شهرستان هلیلان تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری