تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان بوشهر استان بوشهر


شماره۱۳۱۶۵۱/ت۵۷۰۹۳هـ                            ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان بوشهر استان بوشهر

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۸ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ در بخش مرکزی شهرستان بوشهر استان بوشهر، روستاها، مزرعه‏ها و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، ازجمله جزیره شیف و جزیره عباسک، از دهستان حومه منتزع و به دهستان انگالی ملحق می شوند.

ب ـ در بخش مرکزی شهرستان بوشهر، دهستان چاه کوتاه از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان های زیر ایجاد می شود:

۱ـ کنارآبادی ۲ـ چاه کوتاه ۳ـ قلعه چاه ‏کوتاه ۴ـ تل ‏اشکی ۵ ـ آبطویل ۶ ـ حسینکی ۷ـ سرمل ۸ ـ حسن نظام ۹ـ نوکار گزی ۱۰ـ نوکار مخی ۱۱ـ تل بهی ۱۲ـ سهیلی ۱۳ـ هپولو ۱۴ـ احشام حسن ۱۵ـ زندان ۱۶ـ حیدری ۱۷ـ محمد شاهی ۱۸ـ زردکی علیا.

پ ـ روستای چاه­کوتاه به عنوان مرکز دهستان چاه کوتاه تعیین می‏شود.

ت ـ در بخش مرکزی شهرستان بوشهر، دهستان دویره از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست از جمله دویره، احمدی و تل­سیاه ایجاد می شود.

ث ـ روستای دویره به عنوان مرکز دهستان دویره تعیین می‏شود.

ج ـ در شهرستان بوشهر، بخش چغادک از ترکیب دهستان های چاه­کوتاه و دویره و شهر چغادک ایجاد می شود.

چ ـ شهر چغادک به عنوان مرکز بخش چغادک تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری