تصویب نامه در خصوص تغییر نام شهرستان علی آباد استان گلستان به علی آباد کتول

شماره۱۳۱۶۱۷/ت۵۷۰۶۱هـ                             ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
تصویب نامه در خصوص تغییر نام شهرستان علی آباد استان گلستان به علی آباد کتول

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۸ به پیشنهاد شماره ۱۳۳۴۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۶ وزارت کشور و به استناد ماده(۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

نام شهرستان علی آباد استان گلستان به علی آباد کتول تغییر می‏یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری