مصوبه تأیید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی

شماره۹۸/۱۵۰۰۶/دش                                 ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
مصوبه تأیید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی

(مصوب جلسه ۸۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

جهاد دانشگاهی

مصوبه «تأیید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی» که در جلسه ۸۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد هیأت امنای جهاد دانشگاهی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

« ـ آقای دکتر سیدحمیدرضا طیبی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی مجدداً به عنوان رئیس جهاد دانشگاهی برای مدت سه سال انتخاب می شود».

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی