اصلاح ماده (۸) آیین نامه اجرایی بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

شماره ۱۳۴۳۱۴/ت۵۷۳۳۳هـ                            ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
اصلاح ماده (۸) آیین نامه اجرایی بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ نهاد ریاست جمهوری

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ به پیشنهاد شماره ۴۰۷۰۲/۱۲۷۶۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۴ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۸) آیین نامه اجرایی بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور موضوع تصویب نامه شماره ۸۳۰۰۴/ت۵۶۹۶۵هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳ بعد از واژه «اعتبارات» عبارت «مصوب مربوط» اضافه می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری