آیین­نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی

شماره۱۳۵۵۹۳/ت۵۷۲۹۱هـ                            ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت ­وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ به پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و در اجرای مصوبه چهلم شورای­عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ درخصوص نحوه بازتوزیع منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین بین خانوارهای مشمول، آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی

ماده۱ـ در این آیین­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۲ـ سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه ها.

۳ـ خانوار: فرد یا افرادی که براساس ضوابط مورد عمل در سازمان، به عنوان خانوار
محسوب می شوند.

۴ـ کمک حمایت معیشتی: وجوه حاصل از افزایش قیمت بنزین موضوع مصوبه چهلم شورای­عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ که مطابق با ضوابط این آیین­نامه به خانوارهای هدف توسط وزارت یا سازمان پرداخت می­شود.

ماده۲ـ کمک حمایت معیشتی به خانوارهایی که مجموع درآمد اعضای آنها از میزان مذکور در جدول زیر کمتر بوده و یا مشمول یکی از شرایط مقرر در این ماده نباشند، تعلق می­گیرد:

ردیف
	

تعداد اعضای خانوار (نفر)
	

متوسط درآمد سالانه (میلیون ریال)

۱
	

۱
	

۴۸۰

۲
	

۲
	

۶۰۰

۳
	

۳
	

۷۲۰

۴
	

۴
	

۸۴۰

۵
	

۵ نفر و بیشتر
	

۹۶۰

الف ـ خانوارهای دارای واحد مسکونی، شغل و خودرو به طور همزمان یا خانوارهای دارای دو واحد ملکی.

ب ـ خانوارهای دارای املاک و مستغلات با ارزش دوازده میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲) ریال در تهران و کلانشهرها و نه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۹) ریال در سایر شهرستان­ها.

پ ـ خانوارهای دارای خودروهای سواری با ارزش بیش از سه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳) ریال یا خودروهای عمومی با ارزش بیش از چهار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴) ریال.

ت ـ کارفرمایان دارای بیش از سه بیمه­پرداز.

ث ـ خانوارهایی که بیش از سه سفر خارجی غیر زیارتی داشته اند.

ج ـ گیرندگان تسهیلات بانکی جمعاً به مبلغ بیش از سه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳) ریال که در حال بازپرداخت اقساط باشند.

ماده۳ـ نحوه احراز میزان درآمد و تعیین خانوارهای هدف براساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی وزارت ابلاغ می­شود.

تبصره۱ـ میانگین وضعیت سه سال گذشته شاخص­های مالی و یا میانگین برداشت شش ماه منتهی به زمان تعیین وسع مبنای تشخیص سطح درآمد و امتیازدهی خانوار می­باشد. تعیین وسع خانوارها برای کمک حمایت معیشتی و سایر موارد حمایتی بر اساس الگو (مدل) ­های مورد تأیید وزارت به صورت ماشینی و بدون هر گونه مداخله انسانی در نتایج حاصله صورت می گیرد. مشاهده و بررسی اطلاعات بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.

تبصره۲ـ کلیه دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۱۰) آیین­نامه اجرایی بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب­نامه شماره ۷۰۵۶۰/ت۵۶۲۷۸هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۹ موظفند ظرف دو ماه تکلیف مذکور در آن ماده را اجرا نمایند.

ماده۴ـ چنانچه خانوار نسبت به نتیجه تعیین وسع اعتراض داشته باشد، می­تواند هر سال یکبار درخواست رسیدگی نماید تا در مقاطع زمانی شش ماهه (خرداد و آذر ماه هر سال) بررسی مجدد صورت گیرد.

تبصره ـ رسیدگی به درخواست متقاضیان کمک حمایت معیشتی در اسفند ماه سال جاری انجام خواهد شد.

ماده۵ ـ دستورالعمل­های موردنیاز برای اجرای این آیین­نامه توسط وزارت و سازمان تهیه و ابلاغ می­شود.

ماده۶ ـ مبلغ کمک حمایت معیشتی مطابق جدول زیر به خانوارهای مشمول پرداخت می شود:

ردیف
	

تعداد اعضای خانوار (نفر)
	

مبلغ پرداختی ماهانه (هزار ریال)

۱
	

۱
	

۵۵۰

۲
	

۲
	

۰۳۰ر۱

۳
	

۳
	

۳۸۰ر۱

۴
	

۴
	

۷۲۰ر۱

۵
	

۵ نفر و بیشتر
	

۰۵۰ر۲

ماده۷ـ دستگاه های اجرایی که اعتبار کمک حمایت معیشتی و یارانه های نقدی کارکنان خود را به طور سرجمع دریافت می کنند، مکلفند ظرف دو ماه بر اساس شاخص های موضوع این آیین­نامه نسبت به شناسایی خانوارهای مشمول، رفع همپوشانی و پرداخت اقدام نمایند.

ماده۸ ـ اعتبار لازم برای شناسایی جامعه هدف و اجرای این آیین­نامه از محل اعتبارات هدفمندکردن یارانه ها تأمین خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری