رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۲۲

شماره۹۸۰۲۰۱۶                                     ۱۳۹۸/۹/۲۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه  ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ با موضوع: «ابطال تبصره۱ ماده ۱۶ شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۹۴/۹/۲۵ دانشگاه صنعتی اصفهان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۵   شماره دادنامه: ۲۶۲۲  شماره پرونده: ۲۰۱۶/۹۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۱۶ شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۹۴/۹/۲۵ دانشگاه صنعتی اصفهان

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۸۱۲۵۱ـ۱۳۹۸/۴/۱۲ اعلام کرده است که:

«به موجب بند (الف) و (ب) و (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ۳ جزء (ب) و بند ۱ جزء (ج) ماده ۲ و ماده ۶ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ماده ۲ و بند ۱۲ ماده ۳ آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی تصویب آیین نامه آموزشی از وظایف شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و همه مراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلفند فعالیت خود را در چهارچوب آن انجام دهند. لذا دانشگاه صنعتی اصفهان نمی تواند شیوه نامه ای خلاف مصوبات شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم تصویب و به مورد اجرا بگذارد. از این رو مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات طرف شکایت بوده و مخالف قوانین فوق الذکر است.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ماده ۱۶: حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۲ و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال ۱۴ است.

تبصره: مردودی در یک یا چند درس در معدل نیمسال و کل محاسبه می شود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۰۰/۶۰۴۲ـ۱۳۹۸/۶/۱۰ توضیح داده است که:

«۱ـ بـه موجب بخشنامـه اجـرایی شمـاره ۲۱/۲۳۸۰۶۰ـ۱۳۹۴/۲/۱۴ و آیین نامه واگـذاری اختیـارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب شورای عالی برنامه ریزی دانشگاه اصفهان به عنوان یکی از دانشگاه های برتر کشور اختیار برنامه ریزی درسی داشته و مقرره موضوع شکایت هم برنامه ریزی درسی تلقی می شود.

۲ـ شیوه نامه مورد شکایت مربوط به سنوات تحصیلی گذشته است و در حال حاضر شیوه نامه های جدیدی جایگزین آن شده و ابطال آن محل تأمل است.

۳ـ شیوه نامه اجرایی مورد شکایت بر اساس آیین نامه آموزشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت عتف به شماره ۱۶۲۹۰۲ـ۱۳۹۴/۸/۱۰ و با استناد به بخشنامه اجرایی شماره ۲۱/۲۳۸۰۶ـ۱۳۹۴/۲/۱۴ در خصوص تفویض اختیار به دانشگاه های سطح یک در بازنگری و تدوین برنامه های درسی و آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب جلسه ۸۸۲ ـ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ شورای عالی برنامه ریزی در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۲۵ تدوین شده و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ بازنگری شده است و قبلاً به طرق مختلف به اطلاع دانشجویان رسیده است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند ۳ جزء (ب) و بند ۱ جزء (ج) ماده ۲ و ماده ۶ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ماده ۲ و بند ۱۲ ماده ۳ آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی، تصویب آیین نامه آموزشی از وظایف شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و همه مراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلفند فعالیت خود را در چهارچوب آن انجام دهند و با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت مخالف صریح تبصره ماده ۱۶ شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۹۴/۹/۲۵ بوده و در بخشنامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی به دانشگاه های مصوب۱۳۹۲/۲/۱۴ معاونت آموزشی وزارت علوم که مورد استناد دانشگاه قرار گرفته چنین اختیاری به دانشگاه صنعتی اصفهان اعطاء نشده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت خارج از صلاحیت مرجع واضع و مخالف مقررات بالادستی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی