رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۲۱

شماره۹۸۰۱۰۸۲                                     ۱۳۹۸/۹/۲۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۵  شماره دادنامه: ۲۶۲۱   شماره پرونده: ۱۰۸۲/۹۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای محسـن طاهـری

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار: آقای محسن طاهری به موجب نامه ای اعلام کرده است که:

اعلام تعارض آراء (ماده ۸۹)

با اهداء سلام، اینجانب محسن طاهری با شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۶۸۹ طی نامه ای به دادنامه شماره ۱۶۹۵ـ۱۳۹۳/۷/۲۲ صادره از شعبه اول دیوان اعتراض نمودم که شعبه ۲۴ تجدیدنظر رأی شعبه اول را تأیید و شکایت اینجانب را وارد ندانسته، در حالی که برای همکاران و دوستان بنده که پرونده شان عیناً بنده بوده رأی به ورود شکایت داده است، لذا از آن مقام استدعا دارم نسبت به تعارض آراء درخواست رسیدگی فرمایید. ضمناً شماره پرونده و اسامی تعدادی از همکاران نیز ذکر می گردد: ۱ـ محمدجواد نمازی ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۳۷۲۶ کلاسه پرونده ۹۱۰۵۳۳/۱ شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۳۶۸، ۲ـ هدایت جعفری ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۵۶۴۲ کلاسه پرونده ۹۱۱۳۳۱ شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۵۶۴، ۳ـ محسن کوشان فر ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۰۰۳ و ۴ـ موسی الرضا تدین فر ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۳۷۴۲

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۵۶۴۲ با موضوع دادخواست آقای هدایت جعفری به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران (ساری) و به خواسته تقاضای اعطای پایه های موضوع بخشنامه شماره ۸۴۰۹ـ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ و آیین نامه های استخدامی اعضای هیأت علمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۵۶۴ـ۱۳۹۲/۴/۱۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

شاکی اعلام داشته عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس می باشد که به استناد بخشنامه مذکور در فوق سه پایه به اعضای هیأت علمی این وزارتخانه که دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس می باشند اعطاء می شود لیکن دانشگاه مذکور از اجرای بخشنامه یاد شده استنکاف نموده و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی کرده که با توجه به بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه طبق بخشنامه شماره ۸۴۰۹ ـ ۱۳۶۹/۱/۱۵ موضوع سی و امین جلسه هیأتهای سه نفره جانشینی هیأتهای امناء دانشگاه علوم پزشکی مورخ ۱۳۶۹/۸/۱۸ با احتساب مدت تحصیلی بورسیه های وزارت بهداشت که متعهد به خدمت در دانشگاه ها و مؤسسات وابسته هستند و اعطای پایه های مربوطه حداکثر به مدت سه سال (سه پایه) موافقت شده است و شاکی نیز از فارغ التحصیلان دانشگاه تربیت مدرس که بورسیه وزارت بهداشت بوده است می باشد و اعطای پایه های ترفیع مربوط به بخشنامه شماره ۴/۱۹۳۶۱ـ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ مانع اجرای مفاد بخشنامه یاد شده نمی باشد بنابراین خواسته موجه تشخیص و حـکم بـه ورود شکایت دایر بر اعطای پایه های مربوط در حق شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

ب: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۶۸۹ با موضوع دادخواست آقای محسن طاهری به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زاهدان و به خواسته اعطای پایه های بورسیه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع بخشنامه شماره ۸۴۰۹ ـ ۱۳۶۹/۱۰/۱۵ به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۶۹۵ـ۱۳۹۳/۷/۲۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای محسن طاهری به طرفیت مشتکی عنه موصوف به خواسته مذکور در ستون خواسته با التفات به محتویات پرونده نظر به اینکه حسب مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت پایه های مورد ادعای شاکی موضوع مصوبه مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۲۵ در بدو استخدام و پس از فارغ التحصیلی شاکی به وی اعطا شده است و از طرفی ادعای شاکی مبنی بر اعطاء سه پایه به موجب مصوبه شماره ۸۴۰۹ ـ ۱۳۶۹/۱۰/۱۵ در رابطه با سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می باشد که اعلام داشته کسانی که متعهد خدمت به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت باشند برای هر سال تحصیلی یک پایه حداکثر سه پایه اعطاء خواهد شد در حالی که همین امتیاز برای شاکی که فارغ التحصیل دانشگاه تربیت مدرس بوده در بدو استخدام به موجب مصوبه صدرالاشعار تعلق گرفته است. علیهذا تخلفی از ناحیه طرف شکایت ملحوظ نمی باشد و مستنداً به ماده ۱۰ از قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر می شود. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۲۶۶ـ۱۳۹۴/۱۰/۶ شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با عنایت به اینکه مطابق مفاد ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ ـ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و استفساریه شماره ۹۳/۱۸۴۷۳/ش ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ شکایات ناظر به شئون آموزشی و پژوهشی از صلاحیت دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی خـارج شده است حال آن کـه موضوع شکایت در هر دو پرونده مطالبه پایه های استخدامی است و از مصادیق شئون آموزشی و پژوهشی خارج است، از طرفی با عنایت به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تحدید صلاحیت مراجع قضایی را ندارد، بنابراین رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۵۶۴ـ۱۳۹۲/۴/۱۵ که دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی به موضوع شکایت تشخیص داده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی