رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۲۴

شماره۹۶۰۱۳۵۴                                     ۱۳۹۸/۹/۲۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۲۴ مـورخ ۱۳۹۸/۹/۵ با مـوضـوع: «ابـطال نامـه شمـاره ۴۰۹۹۵/۵۳۰/د۹۴ـ ۱۳۹۴/۶/۳۰ وزارت نیرو» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۵    شماره دادنامه: ۲۶۲۴  شماره پرونده: ۱۳۵۴/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حیدر ستایش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۰۹۹۵/۵۳۰/د۹۴ـ۱۳۹۴/۶/۳۰ وزارت نیرو

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴۰۹۹۵/۵۳۰/د۹۴ـ ۱۳۹۴/۶/۳۰ وزارت نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استناد به بند۳ از ماده۱۳ قانون تشکیل دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند بخشنامه فوق الذکر که در متن آن نیز به صراحت قید شده مغایر با ضوابط استخدامی در شرکتهای وابسته به وزارت نیرو و همچنین صراحتاً مغایر با بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی و باعث ایجاد تبعیض و نفاق بین جوانان گشته چنانچه دست مدیران متخلف را برای استخدام رانتی و فرزندان و آقازاده های خود در شرکتهای مذکور باز گذاشته و از این طریق حقوق جوانان و نخبگان را تضعیف نموده از آنجا که بخشنامه فوق الذکر با تمام قوانین و آیین نامه های دولتی و حتی خود ضوابط وزارت نیرو مغایرت دارد همچنین بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی مغایرت کامل دارد. در شرایطی که کشور دچار معظل بیکاری جوانان است دور از عدالت می باشد که آقازاده های مدیران و وابستگان به آنها به نوعی بدون ضابطه و تخصص و دور از عدالت مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در شرکتهای وابسته به دولت بدون هیچ زحمتی استخدام گردند خواهشمند است دستور فرمایید این بخشنامه از تاریخ صدور لغو و همچنین تمام تبعات ناشی از این بخشنامه نیز لغو گردد. خواهشمند است به استناد تبصره ۱ از بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل دیوان عدالت اداری دستور فرمایید که میزان خسارت وارده از ناحیه این اقدام به شرکتهای وابسته به دولت و تضعیف بیت المال تعیین و مشخص گردد تا در دادسرا مورد رسیدگی قرار گیرد.»

 متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

« جناب آقای مهندس چیت چیان وزیر محترم نیرو

موضوع: گزارش تبدیل وضعیت شرکت های وابسته
با سلام و احترام، با عنایت به ابلاغ دستورالعمل نیاز سنجی، ساماندهی و تأمین منابع انسانی شرکت های وابسته (غیردولتی) به شماره ۹۴/۱۰۹۹۳/۵۰/۱۰۰ـ ۱۳۹۴/۱/۲۲ و متعاقب آن ابلاغ دستورالعمل اجرایی استخدام شرکتهای وابسته (غیردولتی)، گزارش تبدیل وضعیت در شرکت های وابسته بر اساس آمار ارائه شده توسط شرکتهای مادرتخصصی توانیر و مهندسی آب و فاضلاب کشور به شرح ذیل تقدیم می گردد: