رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۱۹

شماره۹۷۰۲۵۰۵                                     ۱۳۹۸/۹/۲۷

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه  ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ با موضوع: «ابطال بند یک مصوبه شماره ۱۰۰/۲۹۲۵/ص/۹۷ـ ۱۳۹۷/۳/۷ رییس مجمع عمومی شرکتهای مدیریت تولید برق» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۵    شماره دادنامه: ۲۶۱۹   شماره پرونده: ۲۵۰۵/۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسن فریدونیان شهری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند۱ و ردیف(۱ـ۱) مصوبه شماره۱۰۰/۲۹۲۵/ص/۹۷ـ ۱۳۹۷/۳/۷ رئیس مجمع عمومی شرکتهای مدیریت تولید برق

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ و ردیف (۱ـ۱) مصوبه شماره ۱۰۰/۲۹۲۵/ص/۹۷ـ۱۳۹۷/۳/۷ رئیس مجمع عمومی شرکتهای مدیریت تولید برق را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«از آنجا که قانون معیار تصمیم گیری می باشد و اجرای صحیح سیاستهای کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و ساماندهی ایثارگران و ممانعت از تضییق حقوق ایثارگران می باید سرلوحه کار مسئولین نظام باشد، با توجه به تکالیف مصرح در قانون و لزوم پذیرش درخواست اعاده به خدمت جانبازان و امکان تداوم خدمت تا ۳۵ سال با توجه به بند (چ) ماده۸۷ قانون برنامه ششم توسعه که مقرر می دارد جانبازانی که تا قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.

تبصره: در صورت دریافت پاداش خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور مربوط به آن سنوات مجدداً به این افراد تعلق نمی گیرد و مستند به ماده ۶۰ قانون جامع ایثارگران که مقرر می دارد، دستگاه های موضوع ماده۲ این قانون (مکلفند) حسب درخواست جانبازان نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.

شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی برابر مصوبه شماره ۱۰۰/۲۹۲۵/ص/۷ـ ۱۳۹۷/۳/۷ ریاست مجمع عمومی نسبت به ابلاغیه دستورالعمل ایثارگران در قانون برنامه ششم توسعه اقدام نموده که در بند ۱ ابلاغیه مذکور در تعارضی محرز با بند (چ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۶۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، اعاده به خدمت ایثارگران را منوط به تأیید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی و تصویب مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و برابر ردیف ۱ـ۱ از بند ۱ مصوبه مذکور منوط به استرداد وجوه پاداش سنوات تشویقی دریافتی در مقطع بازنشستگی به حساب شرکت مدیریت تولید کرده است. باتوجه به اینکه قانونگذار حق اعاده به خدمت با شرایط مقرر در بند (چ) ماده ۸۷ برنامه ششم توسعه و ماده ۶۰ قانون جامع ایثارگران را به جانبازان اعطاء کرده است و دستگاه با توجه به تکلیف ملزم به پذیرش آن می باشد نه متضمن شرایط قید دیگری جزء مواد مصرح در قوانین مذکور، لذا از این جهت حکمی مستند به قانون مبنی بر پذیرش و اعاده به خدمت جانباز منوط به قبول معاونت توسعه انسانی و یا تصویب مجمع شرکت و همچنین استرداد وجوه پاداش سنوات تشویقی پایان خدمت در صورت اعاده به خدمت جانبازان وجود ندارد، لذا حسب مستندات قانونی به طرفیت شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی و به خواسته (ابطال) مفاد مصوبه ۱۳۹۷/۳/۷ رئیس مجمع عمومی شرکت مادرتخصصی تولید برق حراراتی که مغایر با قوانین صدرالاشاره می باشد را از آن مرجع قضایی خواستار می باشم.»

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱ـ بازگشت به کار جانبازان و آزادگان با رعایت کامل بندهای (چ) و (ز) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، پس از تأیید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت مادر تخصصی و تصویب مجمع عمومی با شرایط ذیل امکان پذیر است:

۱ ـ۱ـ در صورتی که این گونه کارکنان از مزایای تسهیل در خروج نیروی انسانی موضوع پاداش تشویقی بخشنامه های بازنشستگی اختیاری استفاده نموده باشند، لازم است ابتدا مبالغ پاداش تشویقی مربوط به تسهیل در خروج نیروی انسانی را به حساب شرکت مدیریت تولید ذیربط واریز نمایند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۹۸/۲۵۱۲۴/۴۱۰ـ۱۳۹۸/۵/۱۳ توضیح داده است که:

«بازگشت به نامـه شماره ۹۷۰۲۵۰۵ـ۱۹۸/۲/۳۰ در خصـوص پـاداش تشویقـی پایان خـدمت به استحضار می رساند:

بر اساس بخشنامه شماره ۹۴/۲۱۳۸۸/۵۰/۱۰۰ـ ۱۳۹۴/۴/۸ وزیر وقت نیرو به منظور ایجاد زمینه اشتغال برای جوانان کشور، در مواردی که کارکنان شاغل شرکتهای غیردولتی وابسته مطابق قانون تأمین اجتماعی دارای شرایط بازنشستگی اختیاری بوده و درخواست بازنشستگی نمایند، پس از تأیید هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی شرکت به ازای هر سال خدمت قابل قبول از تاریخ ابلاغ بخشنامه صدرالذکر از پاداش تشویقی به میزان مقرر در بند ۷ بخشنامه یاد شده استفاده می نمایند، لذا منظور از پاداش موضوع بند (۱ـ۱) مصوبه شماره ۱۰۰/۲۹۲۵/ص/۹۷ـ۱۳۹۷/۳/۷ رئیس مجمـع عمومـی شرکتهای مدیریت تولید برق پاداش تشویقی مذکور می باشد که بر اساس مفاد بند ۲ بخشنامه صدرالذکر این پاداش منصرف از پاداش استحقاقی پایان خدمت موضوع ماده ۳۱ قانون کار می باشد.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند۱ـ۱ مصوبه شماره۱۰۰/۲۹۲۵/ص/۹۷ـ۱۳۹۷/۳/۷ رئیس مجمع عمومی شرکتهای مدیریت تولید برق پاداش تشویقی را خلاف قانون ندانسته است و به موجب دادنامه شماره ۳۵۱ـ۱۳۹۸/۷/۱۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به بند ۱ مصوبه مورد اعتراض در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه بند (چ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران امکان اعاده به خدمت جانبازان را که از شرایط مقرر در این بند برخوردار می باشند تعیین کرده است، بند ۱ مصوبه مورد شکایت که بازگشت به کار جانبازان و آزادگان مشمول بند (چ) و (ز) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به تأیید معاونت توسعه مدیریت و منابـع انسانی شـرکت مادر تخصصی و تصویب مجمع عمومی منوط کرده است خلاف قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی