اصلاح ماده (۱۵) مقررات صادرات، واردات و امورگمرکی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

شماره۱۴۳۸۸۸/ت۵۷۱۶۲هـ                              ۱۳۹۸/۱۱/۸
اصلاح ماده (۱۵) مقررات صادرات، واردات و امورگمرکی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره ۹۸۲/۱۰/۳۷۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ دبیرخانه شورای­عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۱۵) مقررات صادرات، واردات و امورگمرکی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۱/ت۲۴ک مورخ ۱۳۷۳/۳/۱۶
و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۱۵ـ هرگاه پس از ترخیص کالا معلوم شود وجوهی که وصول آن به عهده سازمان می باشد بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت شده است، سازمان و صاحب کالا می­توانند ظرف شش ماه از تاریخ امضای سند ترخیص کالای مورد بحث، حسب مورد مابه التفاوت را از یکدیگر مطالبه و دریافت نمایند.

تبصره۱ـ در صورتی­که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالای موضوع ماده (۶۶)
قانون امورگمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ با اصلاح بعدی آن توسط سازمان وصول شده باشد و
گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۶۸) قانون یادشده مراتب استرداد وجوه دریافتی را به سازمان اعلام نماید، سازمان مکلف است حسب درخواست ذی نفع، ظرف پانزده روز پس از اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام نماید. مهلت درخواست استرداد وجوه دریافتی، با توجه به حکم مقرر در تبصره (۴) ماده (۶۶) قانون مذکور، سه سال از تاریخ امضای پروانه یا پته گمرکی کالای ورودی خواهد بود.

تبصره۲ـ سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی باید همه ساله اعتبار لازم را برای استرداد، در بودجه سالانه منظور نمایند.

تبصره۳ـ پرونده­های مرتبط با موضوع تا زمان ابلاغ این تصویب­نامه، امکان استرداد را با تأیید دبیرخانه شورای­عالی خواهند داشت.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری