تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند

شماره۱۴۳۹۰۲/ت۵۷۱۵۱هـ                              ۱۳۹۸/۱۱/۸
تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، مربوط به سال­ مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره ۹۸۲/۱۰/۳۷۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

۱ـ صورت  های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، مربوط به سال­ مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به شرح صورتجلسه­ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت می­باشد، تأیید می شود.

۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ انتخاب و حق  الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان حسابرسی و
سازمان منطقه آزاد یادشده با رعایت تعرفه­های مصوب مطابق قانون تعیین می  شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می­باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)

درخصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۷

سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند  ـ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵

پیرو دعوتنامه شماره ۹۸۲/۲۰/۱۸۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۷ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ در سالن کنفرانس ساختمان شماره ۲ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه شورا و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد. اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و بررسی صورتهای مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱ـ در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورتهای مالی تلفیقی و شرکت اصلی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ در خصوص بند ۵ گزارش (تأکید بر مطلب خاص):

در خصوص بند ۱ـ ۵ گزارش: با عنایت به تکرار بند مذکور در سنوات گذشته و پس از استماع گزارش منطقه در خصوص مکاتبات و پیگیری های صورت گرفته با دستگاه های ذیربط به منظور اخذ نقشه و پلاک های دولتی مناطق جدید، مقرر شد سازمان منطقه با همکاری مدیریت حقوقی دبیرخانه و مشارکت اعضای محترم کارگروه در حوزه وزارت راه و شهرسازی، وزارت دادگستری، وزارت جهادکشاورزی و وزارت کشور پیگیری لازم تا حصول نتایج نهایی را به عمل آورده و نتایج اقدامات صورت گرفته را به همراه مدارک و مستندات مرتبط با موضوع را هر سه ماه یکبار به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

در خصوص بند ۲ـ ۵ گزارش: پس از استماع گزارش منطقه در خصوص اقدامات حقوقی صورت گرفته در رابطه با پرونده های مذکور و با توجه به نتایج حاصل شده از سنوات گذشته، مقرر گردید سازمان منطقه اقدامات حقوقی لازم را با رعایت صرفه و صلاح سازمان تا حصول نتیجه به عمل آورده و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید. همچنین مقرر شد سازمان منطقه با قید فوریت پرونده های دارای اهمیت را جهت اخذ مجوزهای لازم به مجمع عمومی ارائه نماید.

در خصوص بند ۳ـ ۵ گزارش: پس از استماع توضیحات منطقه در اینخصوص مقرر گردید سازمان منطقه مدارک و مستندات لازم را به منظور رفع مغایرت و حذف بند مذکور در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرار داده و نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ به دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید. 

۳ـ در خصوص بند ۶ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۴ـ در خصوص بند ۷ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): مجمع عمومی ضمن تأکید بر ضرورت رعایت بودجه مصوب مقرر نمود سازمان منطقه جداول مربوطه بودجه را جهت تطبیق به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه و حداکثر طی مدت یک هفته ضمن اخذ تأییدیه از حسابرس مستقل و بازرس قانونی مدارک مورد نظر را به اعضای مجمع عمومی ارائه نمایند. همچنین معاونت برنامه ریزی دبیرخانه شورای عالی نیز موظف است فرمت های واحد و لازم را جهت تطبیق بودجه با عملکرد احصاء و در اختیار سازمان های مناطق آزاد ارائه نماید.

۵ ـ در خصوص بند ۸ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): مقرر شد سازمان منطقه در صورت نیاز از همکاری اعضای کارگروه و دبیرخانه شورای عالی نیز استفاده نموده و اقدامات لازم را در این خصوص به عمل آورده و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

۶ ـ در خصوص بند ۹ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): مجمع عمومی ضمن عدم پذیرش تصمیم هیأت مدیره در اینخصوص و تأکید بر مسئولیت مستقیم هیأت مدیره در خصوص ذخیره سنوات مورد اشاره در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر نمود سازمان منطقه ضمن انتقال کلیه وجوه به حساب اصلی سازمان، مبالغ پرداخت شده از سود حساب مذکور به پرسنل را با تعیین دقیق مبالغ پرداختی به هریک از پرسنل به عنوان علی الحساب پرداختی سنوات آن ها محاسبه و در زمان تسویه حساب از ایشان کسر گردد.

۷ ـ در خصوص بند ۱۰ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی):

در خصوص بند ۱ـ ۱۰ گزارش: با توجه به توضیحات منطقه در این خصوص، مقرر گردید سازمان منطقه اقدامات حقوقی و قانونی لازم را در جهت احقاق حقوق منطقه تا حصول نتیجه نهایی ادامه و نتایج اقدامات صورت گرفته را هر سه ماه یکبار در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی قرار هد.

در خصوص بند ۲ـ ۱۰ گزارش: سازمان منطقه آزاد مکلف است نسبت به انجام و اجرای تکالیف مقرر در مجامع در موعد مقرر اقدام نماید. همچنین مدیریت امورمجامع و حسابرسی داخلی دبیرخانه مسئول هماهنگی و پیگیری تکالیف مقرر شده می باشد.

در خصوص بند ۳ـ ۱۰ گزارش: ضمن تأکید بر مسئولیت مدیران مالی و مدیران ذیربط، موضوع به استماع اعضاء رسید و مقرر شد سازمان منطقه نسبت به انجام اصلاحات و تعدیلات لازم در حسابها اقدام لازم را به عمل آورده و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

۸ ـ در خصوص بند ۱۱ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۹ ـ در خصوص بند ۱۲ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۱۰ ـ در خصوص بند ۱۳ گزارش (سایر مسئولیت های قانونی حسابرس): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۱۱ـ با توجه به بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مقبول گزارش حسابرسی) کارگروه تخصصی شورای عالی مقرر نمود، پاداش اعضای هیأت مدیره سازمان های مناطق آزاد بر اساس تشخیص دبیر شورای عالی و مطابق با سقف مبلغ تعیین شده در بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۱ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با پرداخت به اعضای هیأت مدیره، تعیین و ابلاغ گردد.

در خصوص افراد دست اندرکار در تهیه صورتهای مالی هر سازمان، مطابق با نظر مدیرعامل آن سازمان و مبلغی معادل با « حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد » پرداخت گردد. 

۱۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه های مصوب مطابق قانون تعیین می شود.

۱۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.

جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.