تعیین معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان نماینده مجمع عمومی در هیأت ترک تشریفات مناقصه سازمان­های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

شماره۱۴۳۸۹۰/ت۵۷۱۵۹هـ                              ۱۳۹۸/۱۱/۸
تصویب نامه در خصوص تعیین معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان نماینده مجمع عمومی در هیأت ترک تشریفات مناقصه سازمان­های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره ۹۸۲/۱۰/۳۷۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در اجرای ماده (۴۷) آیین­نامه مالی و معاملاتی سازمان­های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع تصویب­نامه شماره ۱۵۹۰۹/ت۴۸۲۱۷ک مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۱، معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، به مدت سه سال به عنوان نماینده مجمع عمومی در هیأت ترک تشریفات مناقصه سازمان­های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تعیین می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری