تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، مربوط به سال­ مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شماره۱۴۳۸۹۷/ت۵۷۱۵۲هـ                              ۱۳۹۸/۱۱/۸
تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، مربوط به سال­ مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره ۹۸۲/۱۰/۳۷۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

۱ـ صورت  های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، مربوط به سال­ مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به شرح صورتجلسه­ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت می­باشد، تأیید می  شود.

۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ انتخاب و حق  الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان حسابرسی و
سازمان منطقه آزاد یادشده با رعایت تعرفه­های مصوب مطابق قانون تعیین می  شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می­باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی

مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)

درخصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۷

سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی ـ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

پیرو دعوتنامه شماره ۹۷۲/۲۰/۱۹۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۷ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱ در سالن کنفرانس ساختمان شماره ۲ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه شورا و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد. اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و بررسی صورتهای مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱ـ در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل(بند مبانی اظهارنظر): مقرر شد ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ مجمع صورتهای مالی تلفیقی توسط سازمان منطقه تهیه و پس از تائید حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی ارائه گردد.

۲ـ در خصوص بند ۵ گزارش (بند اظهارنظر): صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۳ـ در خصوص بند ۶ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): مجمع عمومی ضمن تأکید بر ضرورت رعایت بودجه مصوب و مسئولیت مدیران وقت سازمان بر عدم رعایت بودجه مصوب سالیانه مقرر نمود سازمان منطقه جداول مربوطه بودجه را جهت تطبیق به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه و حداکثر طی مدت یک هفته ضمن اخذ تأییدیه از حسابرس مستقل و بازرس قانونی مدارک مورد نظر را به اعضای مجمع عمومی ارائه نمایند. همچنین معاونت برنامه ریزی دبیرخانه شورای عالی نیز موظف است فرمت های واحد و لازم را جهت تطبیق بودجه با عملکرد احصاء و در اختیار سازمان های مناطق آزاد ارائه نماید.

۴ـ در خصوص بند ۷ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۵ ـ در خصوص بند ۸ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): با عنایت به تکرار بند های مذکور در سنوات گذشته و پس از استماع توضیحات سازمان منطقه در رابطه با پیگیری ها و اقدامات قانونی صورت گرفته موارد به شرح هر بند به تفکیک مقرر گردید.

در خصوص بند (الف) ۱ـ ۸ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): در راستای احقاق حقوق سازمان مقرر شد سازمان منطقه با همکاری مدیریت حقوقی دبیرخانه و مشارکت اعضای محترم کارگروه در حوزه وزارت راه و شهر سازی، وزارت دادگستری، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور پیگیری لازم تا حصول نتایج نهایی را به عمل آورده و نتایج اقدامات صورت گرفته را به همراه مدارک و مستندات لازم هر سه ماه یکبار به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

در خصوص بند(ب) ۲ـ ۸ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): با توجه به نتایج حاصل شده مقررگردید سازمان منطقه اقدامات حقوقی لازم را با لحاظ صرفه و صلاح سازمان در خصوص موارد باقی مانده تا حصول نتایج نهایی پیگیری نموده و نتایج اقدامات صورت گرفته را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

در خصوص بند(ج) ۲ـ ۸ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): در خصوص افزایش سرمایه سازمان مقرر شد سازمان منطقه ضمن هماهنگی با حسابرس مستقل گزارش توجیهی لازم جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

۶ ـ در خصوص بند ۹ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): ضمن تأکید بر مسئولیت مدیران ذیربط در خصوص احقاق حقوق سازمان، گزارش سازمان از پیگیری های انجام شده به استماع کارگروه رسید، مقرر شد سازمان منطقه نسبت به پیگیری اقدامات حقوقی و قانونی تا حصول نتیجه نهایی اقدام و موضوع را حداکثر تا ۱۳۹۸/۸/۳۰ به حسابرس و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

۷ـ در خصوص بند ۱۰ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۸ ـ در خصوص بند ۱۱ گزارش (سایر مسئولیت های قانونی حسابرس): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۹ـ با توجه به بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مشروط گزارش حسابرسی): کارگروه تخصصی شورای عالی مقرر نمود، پاداش اعضای هیأت مدیره سازمان های مناطق آزاد بر اساس تشخیص دبیر شورای عالی و مطابق با سقف مبلغ تعیین شده در بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۱ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با پرداخت به اعضای هیأت مدیره، تعیین و ابلاغ گردد.

در خصوص افراد دست اندرکار در تهیه صورتهای مالی هر سازمان، مطابق با نظر مدیرعامل آن سازمان و مبلغی معادل با « حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد » پرداخت گردد. 

۱۰ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه با سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه های مصوب مطابق قانون تعیین می شود.

۱۱ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.

جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.