تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، مربوط به سال­ مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شماره۱۴۳۹۰۰/ت۵۷۱۵۴هـ                              ۱۳۹۸/۱۱/۸
تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، مربوط به سال­ مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره ۹۸۲/۱۰/۳۷۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

۱ـ صورت  های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، مربوط به سال­ مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به شرح صورتجلسه­ مورخ ۱۳۹۸/۵/۶ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت می­باشد، تأیید می  شود.

۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ انتخاب و حق  الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده با رعایت تعرفه­های مصوب مطابق قانون تعیین می  شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می­باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)

درخصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۷

سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش ـ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶

پیرو دعوتنامه شماره ۹۸۲/۲۰/۲۰۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۷ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ در سالن کنفرانس ساختمان شماره ۲ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه شورا و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد. اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و بررسی صورتهای مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱ـ در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): گزارش سازمان از پیگیری های انجام شده به استماع اعضای مجمع رسید. با توجه به سنواتی شدن بند مذکور مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مستقیم مدیران ذیربط در خصوص تسریع در احقاق حقوق سازمان و ایجاد انضباط در حفظ اسناد و مدارک و با توجه به کاهش مبلغ دریافتنی های سازمان به نسبت سال گذشته، مقرر نمود سازمان منطقه اقدامات حقوقی و قانونی لازم را در اینخصوص به عمل آورده و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

۲ـ در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورتهای مالی تلفیقی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد گروه و سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۳ـ در خصوص بند ۶ گزارش (تأکید برمطلب خاص):

 ـ در خصوص بند ۱ـ ۶ با توجه به تکلیف مقرر شده در مجمع عمومی سال ۱۳۹۶، سازمان منطقه مکلف به رعایت و اجرای دقیق تکالیف مندرج در صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ بوده و مسئولیت هرگونه عدم اجرای تکالیف فوق بر عهده مدیران ذیربط می باشد. ضمناً مقرر شد سازمان منطقه نتیجه اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

ـ در خصوص بند ۲ـ ۶ پس از استماع گزارش سازمان در رابطه با اقدامات صورت گرفته در اینخصوص، با عنایت به تکرار بند مذکور در سنوات گذشته و عدم تعیین تکلیف موضوع مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مدیرعامل و هیأت مدیره در خصوص هرگونه ضرر زیان وارده به سازمان مقرر نمود، سازمان منطقه اقدامات لازم جهت تعیین تکلیف موضوع را حداکثر ظرف مدت شش ماه به عمل آورده و نتایج اقدامات صورت گرفته را هرسه ماه یکبار به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.  

۴ ـ در خصوص بند۷ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی ضمن عدم پذیرش هرگونه انحراف احتمالی از بودجه مصوب و تأکید بر مسئولیت مستقیم هیأت مدیره و مدیران وقت در اینخصوص و همچنین تکلیف هیأت مدیره و مدیران ذیربط به منظور عمل در چارچوب بودجه مصوب سالانه مقرر نمود، سازمان منطقه مدارک و مستندات مورد درخواست مجمع عمومی در رابطه با شفاف سازی عملکرد بودجه و توجیهات مرتبط با انحرافات مورد اشاره در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ در اختیار دبیرخانه شورای عالی قرار داده و همچنین نسبت به اصلاح مغایرت های مورد اشاره اقدام نماید. همچنین مقرر شد سازمان منطقه جداول مربوطه بودجه را جهت تطبیق به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه و حداکثر طی مدت یک هفته ضمن اخذ تأییدیه از حسابرس مستقل و بازرس قانونی مدارک مورد نظر را به اعضای مجمع عمومی ارائه نمایند.

۵ ـ در خصوص بند ۸ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی مقرر نمود حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان نسبت به اصلاح گزارش و تفکیک موضوعات بند مذکور اقدام نماید.

 ـ در خصوص بند ۱ـ ۸ با عنایت به گزارش حسابرس مستقل و پرداخت کل مبلغ پیمان، مقرر گردید سازمان منطقه گزارش مستند و دقیق در این رابطه را حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز جهت ارائه به اعضای مجمع به دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

 ـ در خصوص بند ۲ـ ۸ مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه گزارش مجمع عمومی هریک از شرکت های تابعه خود را به همراه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن ها جهت ارائه به اعضای مجمع عمومی سازمان حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز در اختیار دبیرخانه شورای عالی قرار دهد.

 ـ در خصوص بند ۳ـ ۸ مجمع عمومی مقرر نمود حسابرس محترم نسبت به اصلاح گزارش اقدام نماید همچنین با توجه به آنکه طرح جامع یک سند بالادستی است، مقرر شد حسابرس مستقل مبانی لازم در خصوص درج این عبارت در گزارش را تشریحاً بیان نماید.

۶ ـ در خصوص بند ۹ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی مقرر نمود حسابرس محترم نسبت به تفکیک موضوعات بند مذکور اقدام نماید. همچنین اعضای مجمع عمومی بر این موضوع تأکید نمود که سازمان منطقه مکلف به انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی و ارائه گزارش های لازم در موعد مقرر می باشد. بدیهی است مسئولیت هرگونه عدم اجرای تکالیف مقرر بر عهده مدیران ذیربط می باشد.

گزارش سازمان منطقه در خصوص اقدامات انجام شده در رابطه با وضعیت مالیاتی سازمان و طرح موضوع در کمیسیون اقتصادی به استماع کارگروه رسید. در مورد سایر موارد نیز مقرر گردید سازمان منطقه اقدامات قانونی صورت گرفته را تا حصول نتایج نهایی پیگیری و نتایج اقدامات را بصورت مستمر در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی قرار دهد.

۷ـ در خصوص بند ۱۰ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضا رسید.

۸ ـ در خصوص بند ۱۱ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضا رسید.

۹ ـ در خصوص بند ۱۲ گزارش حسابرس در مورد سایر مسئولیت های قانونی: گزارش به استماع اعضا رسید.

۱۰ ـ مجمع عمومی مقرر نمود سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری سازمان منطقه نسبت به بررسی امکان واگذاری بیمارستان (در اختیار سازمان منطقه) به بخش خصوص حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ اقدام نموده و سازمان منطقه ظرف مدت یک هفته بعد از تاریخ مذکور گزارش اقدامات و بررسی های صورت گرفته را جهت طرح در مجمع عمومی به دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

۱۱ـ با توجه به بند (۵) گزارش حسابرس مستقل، کارگروه تخصصی شورای عالی مقرر نمود، پاداش اعضای هیأت مدیره سازمان های مناطق آزاد بر اساس تشخیص دبیر شورای عالی و مطابق با سقف مبلغ تعیین شده در بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۱ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با پرداخت به اعضای هیأت مدیره، تعیین و ابلاغ گردد.

در خصوص افراد دست اندرکار در تهیه صورتهای مالی هر سازمان، مطابق با نظر مدیرعامل آن سازمان و مبلغی معادل با « حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد » پرداخت گردد. 

۱۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه های مصوب مطابق قانون تعیین می شود.

۱۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.

جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.