تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، مربوط به سال­ مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شماره۱۴۳۸۹۵/ت۵۷۱۵۵هـ                             ۱۳۹۸/۱۱/۸
تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، مربوط به سال­ مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره ۹۸۲/۱۰/۳۷۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

۱ـ صورت  های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، مربوط به سال­ مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به شرح صورتجلسه­ مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت می­باشد، تأیید می  شود.

۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ انتخاب و حق  الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده با رعایت تعرفه­های مصوب مطابق قانون تعیین می  شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می­باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی

 مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)

درخصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۷

سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم ـ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵

پیرو دعوتنامه شماره ۹۸۲/۲۰/۲۴۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۶ جلسه مجمع عمومی سالیانه(کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۷ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۵ در محل دبیرخانه شورای عالی با حضور اعضاء کارگروه و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز) تشکیل شد. اعضای مجمع ضمن استماع گزارش هیأت مدیره و بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱ـ در خصوص بند (۴) گزارش حسابرس مستقل: با عنایت به تکرار بند مذکور در سنوات گذشته و پس از استماع گزارش منطقه در خصوص مکاتبات و پیگیری ها و برگزاری کمیته تعیین شده از سوی مجمع، مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه ظرف مدت حداکثر چهار ماه نسبت به پیگیری و انجام اقدامات لازم در جهت اجرای حکم با رعایت حفظ حقوق سازمان اقدام نموده و نتایج را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید. همچنین مقرر شد سازمان منطقه نسبت به تعیین تکلیف اسناد و مدارک مربوط جهت اعمال اصلاحات و تعدیلات لازم در حسابها اقدام و نتیجه را در مقاطع سه ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند. 

۲ـ در خصوص بند(۵) گزارش حسابرس مستقل: با عنایت به سنواتی بودن بند و عدم وصول اسناد در سررسید آن ها، مجمع عمومی ضمن تأکید مجدد بر مسئولیت اعضای هیأت مدیره و مدیران ذیربط سازمان منطقه در خصوص پیگیری موضوع، مقرر نمود سازمان منطقه در اسرع وقت با مسئولیت مستقیم مدیرعامل سازمان اقدامات قانونی لازم را به عمل آورده و جدول تجزیه سنی مبلغ ۱۶۰/۵ میلیارد ریال اقلام راکد و منقول در سنوات گذشته را تهیه و مبالغ وصول شده از این بابت را به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی با تائید حسابرس مستقل و بازرس قانونی حداکثر تا تاریخ ۹۸/۶/۱۵ به مجمع عمومی ارائه نمایند، همچنین مقرر شد در خصوص سایر مبالغ وصول نشده مدارک و مستندات پیگیری های صورت گرفته در جهت احقاق حقوق سازمان را به همراه دلایل عدم وصول، حداکثر تا تاریخ ۹۸/۷/۳۰ جهت اخذ مجوز از مجمع عمومی به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند.

۳ـ در خصوص بند (۶) گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد گروه و سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت.

۴ـ در خصوص بند (۷) گزارش حسابرس مستقل (تاکید بر مطلب خاص): با توجه به گزارش ارائه شده از آنجاییکه این موضوع در خصوص تمامی سازمان ها موضوعیت دارد لذا اعضای مجمع مقرر نمودند دبیرخانه شورای عالی پیگیری موضوع را در دستور کار قرار داده و ظرف مدت ۳ ماه نسبت به موضوع تعیین تکلیف نماید.

۵ ـ در خصوص بند (۸) گزارش حسابرس مستقل (سایر بند های توضیحی): به استماع کارگروه رسید.

۶ ـ در خصوص بند (۱ـ ۹) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): مقرر شد سازمان منطقه تمهیدات لازم بمنظور برگزاری مجمع عمومی در تاریخ قانونی را بعمل آورد.

همچنین دبیرخانه شورای عالی بمنظور تصویب بودجه سازمان های مناطق آزاد در موعد مقرر برنامه ریزی لازم را معمول نماید.

۷ـ در خصوص بند (۲ـ ۹) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): با توجه به تکالیف مقرر در مجامع سال های قبل از آنجاییکه ادامه فعالیت شرکتهای تابعه سازمان ها بدون اخذ مجوز از مجمع عمومی فاقد وجاهت می باشد. لذا مقرر شد سازمان منطقه حداکثر ظرف مدت یک هفته اساسنامه های پیشنهادی در خصوص ۲ شرکت مورد نظر را جهت طی فرآیند قانونی به مدیریت امور مجامع و حسابرسی داخلی دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید، همچنین در خصوص انجام تکالیف سنوات قبل در ارتباط با توقف فعالیت،ادغام و یا انحلال و واگذاری شرکتهای تابعه و وابسته اقدامات لازم را بعمل آورده و گزارش اقدامات را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی جهت ارائه به مجمع عمومی بعمل آورد. مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مدیران ذیربط سازمان منطقه در رعایت قوانین و مقررات مربوط و آثار احتمالی ناشی از آن بر حقوق سازمان منطقه، مقرر شد سازمان موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری و نتایج را به همراه مدارک و مستندات، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند.

۸ ـ در خصوص بند (۳ـ ۹) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): نظر به سنواتی بودن بند مذکور ضمن تأکید بر مسئولیت مدیران ذیربط سازمان منطقه مبنی بر رعایت تکالیف مقرره، با توجه به توضیحات ارائه شده اعضای مجمع مقرر نمودند سازمان منطقه اقدامات لازم جهت انجام تکالیف بند های الف و ب را بعمل آورد.

همچنین در ارتباط با بند های ج و د با توجه به طرح پرونده در مراجع قضایی، مقرر شد تا تعیین تکلیف موضوعات، پیگیری و اقدام لازم برای حفط حقوق سازمان بعمل آمده و نتایج اقدامات بصورت مستمر و در مقاطع سه ماه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه گردد.

۹ـ در خصوص بند (۱۰) گزارش حسابرس مستقل (تاکید بر مطلب خاص): توضیحات به استماع اعضا رسید.

۱۰ـ در خصوص بند (۱۱) گزارش حسابرس مستقل (سایر بند های توضیحی): گزارش به استماع اعضا رسید

۱۱ـ در خصوص بند (۱۲) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): پس از استماع گزارش مقرر شد سازمان منطقه رسیدگی به اختلاف فیمابین را ضمن هماهنگی با دبیرخانه از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری و نتیجه را به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی گزارش نمایند.

۱۲ـ در خصوص بند (۱۳) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): مقرر شد سازمان منطقه اقدامات لازم را جهت اجرایی نمودن کامل تکلیف مقرر در خصوص تحویل گرفتن واحدهای تجاری در صورت پایان کار آنها انجام دهد و انجام این تکلیف بگونه ای باشد تا هیچگونه تعهد و هزینه ای را به سازمان تحمیل ننماید و گزارش نتایج اقدامات را به حسابرس و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نمایند.

۱۳ـ در خصوص بند (۱۴) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): مقرر شد سازمان منطقه با توجه به صورتجلسات تنظیم شده قبلی پیگیری لازم را برای صدور اسناد ضمن هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت دادگستری، دبیرخانه شورای عالی و سازمان منطقه، مطابق ضوابط مربوط معمول داشته و نتیجه را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۸/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورا اعلام نمایند.

۱۴ـ در خصوص بند (۱۵) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): اعضای مجمع ضمن تأکید بر مسئولیت هیات مدیره در ارتباط با تسویه و تعیین تکلیف مانده حسابهای پرداختی مقرر نمودند سازمان منطقه ضمن ارائه گزارش ریز اسناد حسابهای مزبور (با تجزیه سنی) به مجمع عمومی تا تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۵ و اخذ مجوز لازم از مجمع اقدامات لازم را در این خصوص بعمل آورد و نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند.

۱۵ـ در خصوص بند (۱۶) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): مجمع عمومی ضمن تأکید بر ضرورت رعایت بودجه مصوب و مسئولیت مدیران وقت سازمان مقرر نمود لازم است دبیرخانه شورای عالی بر کارهای مشترک سازمانها نظارت داشته باشد و گزارشی از روند و چگونگی اجرایی شدن تکلیف مقرر در ارتباط با بودجه ریزی عملیاتی مقرر شده در تصویبنامه بودجه سازمان های مناطق ارائه نماید، همچنین مقرر شد دبیرخانه ترتیبی اتخاذ نماید تا برنامه های سالیانه به همراه بودجه جهت تصویب به مجمع عمومی ارائه شود. همچنین معاونت برنامه ریزی دبیرخانه شورای عالی نیز موظف است فرمت های واحد و لازم را جهت تطبیق بودجه با عملکرد احصاء و در اختیار سازمان های مناطق آزاد قرار دهد.

۱۶ـ در خصوص بند (۱۷) گزارش حسابرس مستقل (سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس): گزارش به استماع کارگروه رسید.

۱۷ـ کارگروه تخصصی شورای عالی مقرر نمود، پاداش اعضای هیأت مدیره بر اساس تشخیص دبیر شورای عالی و مطابق با سقف مبلغ تعیین شده در بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۱ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با پرداخت به اعضای هیأت مدیره، تعیین و ابلاغ گردد.

در خصوص افراد دست اندرکار در تهیه صورتهای مالی هر سازمان، مطابق با نظر مدیرعامل آن سازمان و مبلغی معادل با «حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد» پرداخت گردد. 

۱۸ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تعیین می شود.

۱۹ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.

جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.