تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، مربوط به سال­ مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

 منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره ۹۸۲/۱۰/۳۷۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

۱ـ صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، مربوط به سال­ مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به شرح صورتجلسه­ مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت می­باشد، تأیید می شود.

۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده با رعایت تعرفه­های مصوب مطابق قانون تعیین می شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می­باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه(کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) 

درخصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۷

سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو ـ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

پیرو دعوتنامه شماره ۹۸۲/۲۰/۳۱۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۷ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ در سالن کنفرانس ساختمان شماره ۲ دبیرخانه شورای عالی، با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورای عالی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و بررسی صورتهای مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ و توضیحات مدیرعامل و هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱ـ در خصوص بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورتهای مالی تلفیقی و شرکت اصلی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ در خصوص بند (۵) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): ضمن استماع گزارش سازمان در اینخصوص، مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مدیرعامل و هیأت مدیره وقت سازمان در رابطه با هرگونه ضرر و زیان مالی وارده به سازمان مقرر نمود سازمان منطقه اقدامات قانونی لازم را نسبت به تعیین سهم سازمان و همچنین اصلاح قرارداد مذکور با رعایت صرفه و صلاح سازمان حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ به عمل آورده و نتایج اقدامات را هرسه ماه یکبار به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

۳ـ در خصوص بند (۶) گزارش بازرس قانونی(تأکید بر مطلب خاص): در خصوص اجاره مغازه های مجتمع تجاری امید، مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه اقدامات لازم را با رعایت صرفه و صلاح سازمان و با لحاظ عدم تضییع حقوق مستأجرین در جهت وصول مبالغ به عمل آورده و نتایج را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.

همچنین در مورد لغو قرارداد تأمین صندلی پروازی با شرکت مذکور، مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مدیرعامل و مدیران ذیربط در خصوص هرگونه ضرر و زیان احتمالی ناشی از لغو زودتر از موعد قرارداد مقرر نمود سازمان منطقه اقدامات قانونی لازم را به رعایت صرفه و صلاح سازمان به منظور تعیین تکلیف موضوع به عمل آورده و نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

۴ـ در خصوص بند (۷) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید. همچنین با توجه به توضیحات ارائه شده در خصوص تعداد نیروی انسانی، مقرر شد حسابرس محترم نسبت به اصلاح گزارش در اینخصوص اقدام نماید.

۵ ـ در خصوص بند (۸) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی ضمن تأکید بر ضرورت رعایت بودجه مصوب مقرر نمود سازمان منطقه مستندات لازم و مورد نیاز را در خصوص توجیه علل مغایرت ها و عدم تحقق برخی عملیات سرمایه ای و پروژه های در دست اجرا را جهت تطبیق به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه و حداکثر طی مدت دو ماه ضمن اخذ تأییدیه از حسابرس مستقل و بازرس قانونی مدارک مورد نظر را به اعضای مجمع عمومی ارائه نمایند.

۶ ـ در خصوص بند (۹) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

۷ـ در خصوص بند (۱۰) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره وقت و مدیران ذیربط در خصوص هرگونه ضرر و زیان احتمالی ناشی از عدم اجرای تکلیف مقرر در مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به اجرای تکالیف مقرر و رفع و اصلاح بندهای مذکور حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ صورتجلسه اقدام و نتایج را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

همچنین مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به مشخص نمودن قراردادهای مربوط به کارکنان سازمان و نحوه ذخیره گیری اقدام و همچنین کلیه اصلاحات مربوط به نیروهای سازمانی و شرکتی (پیمانکارانی که خرید خدمت از آن ها صورت می پذیرد) به انضمام رفع مغایرت های ذخیره گیری مالی را حداکثر ظرف ۲ ماه از تاریخ صورتجلسه اقدام و نتایج را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.  

۸ ـ در خصوص بند (۱۱) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: با توجه به طرح موضوع مذکور و تصویب در شورای عالی و ابلاغ طی تصویبنامه شماره ۴۰۰۵۲/ت۵۶۴۳۱هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ مقرر گردید سازمان منطقه مدارک و مستندات لازم را جهت حذف بند مذکور در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرار دهد.

۹ـ در خصوص بند (۱۲) گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی حسابرس: مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و مدیران ذیربط در خصوص هرگونه ضرر و زیان احتمالی ناشی از عدم اجرای موارد اشاره شده در بند مذکور مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به اجرا و تکمیل موارد و انجام اصلاحات احتمالی لازم در حساب ها اقدام و نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

۱۰ـ در خصوص بند (۱۳) گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی حسابرس: پس از استماع گزارش سازمان منطقه در اینخصوص و با توجه به بند ۸ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان در خصوص واگذاری ساختمان مجتمع فرهنگی به منطقه آزاد ماکو، مجمع عمومی ضمن تأیید موضوع بر مالکیت سازمان منطقه تأکید نمود. همچنین مقرر شد سازمان منطقه اقدام قانونی لازم به منظور شناسایی و انتقال سند مالکیت زمین های کارشناسی نشده را انجام و به منظور تسریع در این امر از همکاری دستگاه های عضو مجمع عمومی استفاده نموده و نتایج اقدامات صورت گرفته هر سه ماه یکبار در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی قرار گیرد.

۱۱ـ در خصوص بند (۱۴) گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی حسابرس: مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت اعضای هیأت مدیره و مدیران ذیربط در خصوص هرگونه ضرر و زیان احتمالی ناشی از این موضوع مقرر نمود سازمان منطقه حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ نسبت به انجام اصلاحات لازم در حساب ها اقدام و همچنین پیگیری لازم به منظور وصول مطالبات سازمان با رعایت صرفه و صلاح تا حصول نتایج نهایی را به عمل آورده و نتایج اقدامات را بصورت سه ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

۱۲ـ در خصوص بند (۱۵) گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی حسابرس: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

۱۳ـ در خصوص بند (۱۶) گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی حسابرس: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید. 

۱۴ـ مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه فهرست تجزیه سنی اسناد دریافتنی و پرداختنی به همراه مطالبات معوق سازمان را حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ صورتجلسه تهیه و جهت ارائه به مجمع به دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

۱۵ـ با توجه به بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مقبول گزارش حسابرسی) کارگروه تخصصی شورای عالی مقرر نمود، پاداش اعضای هیأت مدیره سازمان های مناطق آزاد بر اساس تشخیص دبیر شورای عالی و مطابق با سقف مبلغ تعیین شده در بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۱ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با پرداخت به اعضای هیأت مدیره، تعیین و ابلاغ گردد.

۱۶ـ در خصوص افراد دست اندرکار در تهیه صورتهای مالی هر سازمان، مطابق با نظر مدیرعامل آن سازمان و مبلغی معادل با « حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد » پرداخت گردد. 

۱۷ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تعیین می شود.

۱۸ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب می شود.

۱۹ـ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.