تصویب نامه در خصوص افزایش مساحت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی

شماره۱۴۳۸۹۸/ت۵۷۱۵۷هـ                              ۱۳۹۸/۱۱/۸
تصویب نامه در خصوص افزایش مساحت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

سازمان حفاظت محیط زیست

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره ۹۸۲/۱۰/۳۷۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ دبیرخانه شورای­ عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ تصویب کرد:

۱ـ محدوده­ای به مساحت (۳۹/۹۶۶) هکتار ((۲۸) هکتار اراضی استحصالی و (۱۱/۹۶۶) هکتار آن حریم دریایی) به شرح نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، مشروط به رعایت الزامات زیست محیطی و قوانین و مقررات مربوط الحاق می­شود.

۲ـ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی موظف است نسبت به اصلاح طرح جامع منطقه یادشده اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری