تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه های هزینه خدمات سازمان های مناطق ویژه اقتصادی

شماره۱۴۵۰۳۳/ت۵۷۱۶۵هـ                             ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه های هزینه خدمات سازمان های مناطق ویژه اقتصادی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره ۹۸۲/۱۰/۳۷۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تعرفه های هزینه خدمات سازمان های مناطق ویژه اقتصادی موضوع تصویب نامه شماره ۶۷۳۳۷/ت۵۳۲۱۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۶ با افزایش حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) برای سال ۱۳۹۹ تعیین می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری