تصویب نامه در خصوص افزایش اعتبار بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش

شماره۱۴۳۸۹۴/ت۵۷۱۶۴هـ                              ۱۳۹۸/۱۱/۸
تصویب نامه در خصوص افزایش اعتبار بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره ۹۸۲/۱۰/۳۷۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش موضوع تصویب­ نامه شماره۲۲۲۵۷/ت۵۶۴۲۵هـ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۸، مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ ) ریال از اعتبار ردیف (۴۲۴۰۰۰) (تسهیلات داخلی و خارجی) کسر و به اعتبار ردیف (۴۲۶۰۰۰) (منابع حاصل از انتشار اوراق صکوک، مشارکت، قرضه و ...) اضافه می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری