اصلاحیه قوانین مندرج در روزنامه رسمی کشور مطابق درخواست اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی

شماره۹۰۲۱۲                                      ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس، متن قوانین مندرج در روزنامه رسمی با متن مصوبه مجلس مندرج در پرونده پارلمانی مربوطه را که به امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است مقابله و مطابقت می نماید. با عنایت به مراتب فوق:

«قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور» مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی که با شماره نامه ۶۴۶/۱۲۴۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ به رئیس جمهور ابلاغ گردیده، با متن چاپ شده آن در روزنامه های رسمی شماره ۲۰۷۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ و اصلاحیه شماره ۲۰۷۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۶ مقابله و اختلافات زیر مشاهده شد:

الف ـ در بخش سوم: تغییرات درآمدها و واگذاری دارائی های سرمایه ای و مالی:

۱ـ در قسمت عنوان شماره طبقه بندی ۱۱۰۵۱۳، مندرج در صفحه ۳۲ جداول، قبل از کلمه «قانون» و بعد از کلمه «موضوع» به جای کلمه «ماده۳۷»، کلمه «ماده۲۷» چاپ شده است.

۲ـ در قسمت عنوان شماره طبقه بندی ۱۳۰۱۰۱۰، مندرج در صفحه ۳۲ جداول، قبل از کلمه «۵۰درصد» و بعد از کلمه «سهام» به جای کلمه «ابزاری»، کلمه «انرژی» چاپ شده است.

۳ـ در قسمت مبلغ مندرج در لایحه شماره طبقه بندی ۱۵۰۱۲۸، مندرج در صفحه ۳۲ جداول، به جای عبارت «۳۰.۰۰۰.۰۰۰»، عبارت «۲۰.۰۰۰.۰۰۰» چاپ شده است.

ب ـ در بخش چهارم: تغییرات اعتبارات هزینه ای:

۴ـ در قسمت مبلغ مصوب مجلس شماره طبقه بندی ۶ ـ ۱۰۱۰۰۰، مندرج در صفحه ۳۳ جداول، به جای کلمه «۱۳۵.۶۴۹»، عبارت «۱۲۵.۶۴۹» چاپ شده است.

۵ ـ در قسمت عنوان شماره طبقه بندی ۱ـ۱۰۱۵۰۱، مندرج در صفحه۳۳ جداول، قبل از کلمه «افزایش» و بعد از کلمه «مرکز پژوهشها» به جای کلمه «از»، کلمه «و» چاپ شده است.

۶ ـ در قسمت مبلغ مندرج در لایحه شماره طبقه بندی ۳ـ۱۰۹۵۰۰، مندرج در صفحه ۳۳ جداول، به جای عبارت «۶۶۱.۶۷۶» عبارت «۴۶۱.۶۷۶» چاپ شده است.

۷ـ در قسمت عنوان شماره طبقه بندی ۱ـ۱۲۸۵۰۰، مندرج در صفحه ۳۶ جداول، قبل از کلمه «افزایش» و بعد از کلمه «جوانان»، کلمه «از» چاپ نشده است.

۸ ـ در قسمت مبلغ مندرج در لایحه شماره طبقه بندی ۷ـ۱۳۴۰۰۳، مندرج در صفحه ۳۶ جداول، به جای عبارت «۱۶۵.۶۲۷»، عبارت «۱۴۵.۶۲۷» چاپ شده است.

۹ـ در قسمت عنوان شماره طبقه بندی ۹ـ۱۵۱۰۰۰، مندرج در صفحه ۳۶ جداول، قبل از کلمه «قانون» و بعد از کلمه «اصلاح»، به جای کلمه «ماده۳۳»، کلمه «ماده۲۲» چاپ شده است.

۱۰ـ در قسمت عنوان شماره طبقه بندی ۱۰۸ـ ۵۳۰۰۰۰، مندرج در صفحه ۳۷ جداول، قبل از کلمه «قانون» و بعد از کلمه «موضوع»، به جای کلمه «ماده۳۷»، کلمه «ماده۲۷» چاپ شده است.

۱۱ـ در قسمت عنوان شماره طبقه بندی ۱۵۳ـ ۵۳۰۰۰۰، مندرج در صفحه ۳۷ جداول، قبل از کلمه «و به کارگیری» و بعد از کلمه «نصب دوربین،»، به جای کلمه «احداثات»، کلمه «احداث» چاپ شده است.

پ ـ در بخش پنجم: تغییرات اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای و مالی:

۱۲ـ به جای شماره طبقه بندی ۱۲۰۱۰۰۲۰۰۳، مندرج در صفحه ۳۹ جداول، شماره ۱۲۰۱۰۰۲۰۰۲ چاپ شده است. در همین شماره طبقه بندی به جای عدد ۱۰۳۰۵۰۰۲، عدد ۱۰۲۰۵۰۰۲ چاپ شده است.

۱۳ـ به جای شماره طبقه بندی ۱۲۰۱۰۰۴۰۰۲، مندرج در صفحه ۳۹ جداول، شماره ۱۲۰۱۰۰۳۰۰۲ چاپ شده است.

۱۴ـ در قسمت مصوب مجلس شماره طبقه بندی ۱۲۰۱۰۱۴۰۰۲، مندرج در صفحه۳۹ جداول، به جای عدد ۶۷.۰۰۰، عدد ۴۷.۰۰۰ چاپ شده است.

۱۵ـ در قسمت عنوان شماره طبقه بندی ۱۳۰۱۰۰۱۰۰۶، مندرج در صفحه۳۹ جداول، قبل از کلمه «طراحی» به جای کلمه «باز»، کلمه «آمار» چاپ شده است.

۱۶ـ به جای شماره طبقه بندی ۱۳۰۶۰۰۴۰۰۱، مندرج در صفحه ۳۹ جداول، شماره ۱۲۰۶۰۰۴۰۰۱ چاپ شده است.

۱۷ـ به جای شماره طبقه بندی ۱۳۰۶۰۰۵۰۰۲، مندرج در صفحه ۳۹ جداول، شماره ۱۲۰۶۰۰۵۰۰۲ چاپ شده است.

۱۸ـ به جای شماره طبقه بندی ۱۳۰۶۰۰۹۰۰۳، مندرج در صفحه ۳۹ جداول، شماره ۱۲۰۶۰۰۹۰۰۳ چاپ شده است.

۱۹ـ به جای شماره طبقه بندی ۱۸۰۵۰۰۷۰۳۷، مندرج در صفحه ۴۱ جداول، شماره ۳۷ـ ۱۸۰۵۰۰۷ چاپ شده است.

۲۰ـ در سط اول قسمت عنوان شماره طبقه بندی ۱۰۸ـ ۵۳۰۰۰۰، مندرج در صفحه ۴۱ جداول، قبل از کلمه «قانون» و بعد از کلمه«موضوع»، به جای کلمه «ماده (۳۷)»، کلمه «ماده (۴۷)» چاپ شده است.

۲۱ـ در قسمت عنوان شماره طبقه بندی ۱۰۴ـ ۵۵۰۰۰۰، مندرج در صفحه ۴۲ جداول، بعد از کلمه «بهره برداری»، به جای کلمه «۳۱ استان»، کلمه «۲۱ استان» چاپ شده است.

ت ـ در بخش نهم ـ تغییرات جدول شماره (۱۸)ـ توزیع اعتبارات موضوع واگذاری سهام و سهم الشرکه دولت:

۲۲ـ در قسمت مصوب مجلس ردیف۴، مندرج در صفحه ۴۵ جداول، به جای عدد ۹۹.۰۰۰، عدد ۶۹.۰۰۰ چاپ شده است.

۲۳ـ در قسمت عنوان ردیف ۱۲، مندرج در صفحه ۴۵ جداول، قبل از کلمه «روستایی» و بعد از کلمه «طرح های»، به جای کلمه «هادی»، کلمه «عادی» چاپ شده است.

ث ـ در بخش دهم: تغییرات متفرقه:

۲۴ـ در سطر دوم ردیف ۷، مندرج در صفحه ۴۶ جداول، قبل از کلمه «اصلاح شد» و بعد از کلمه «مطالعه»، به جای کلمه «میلک ـ زابل»، کلمه «صیلک ـ زابل» چاپ شده است.

ج ـ در جدول شماره ۱۶ ـ تعرفه های موضوع جدول شماره (۵):

۲۵ـ در انتهای سطر دوم از بخش چهارم قسمت عنوان جزء ردیف۱۹، مندرج در صفحه ۵۳ جداول، عبارت «جزای نقدی مورد حکم واقع شود» اضافه چاپ شده است.

مدیرکل اداره اسناد و تنقیح قوانین ـ احمدرضا نائینی

شماره۸۹۹۹۷                                      ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس، متن قوانین مندرج در روزنامه رسمی با متن مصوبه مجلس مندرج در پرونده پارلمانی مربوطه را که به امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است مقابله و مطابقت می نماید.

با عنایت به مراتب فوق:

۱. در سطر دوم ردیف ۱۱۵، از بخش «ضمیمه۱ـ قوانین منقضی» مندرج در صفحه ۴۱ «قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور» منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۰۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹، قبل از کلمه «بانکها» و بعد از کلمه «سال»، عبارت «۵۸» آمده است، که در روزنامه ر سمی به اشتباه عبارت «۱۳۵۸» به چاپ رسیده است. (ضمیمه یک)

۲. در ابتدای سطر دوم از پاراگراف آخر مندرج در صفحه ۲۴ «قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۲۸۵/۶/۱۸ تا ۱۳۰۹/۱۲/۳۰» منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۰۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۱، قبل از کلمه «مورخ» و بعد از کلمه «روز» کلمه «سه شنبه» آمده است که در روزنامه رسمی به اشتباه کلمه «چهارشنبه» به چاپ رسیده است. (ضمیمه دو)

۳. شماره نامه ابلاغی «قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۱۰/۱/۱ تا ۱۳۲۸/۱۲/۲۹» منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۰۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۱، ۳۹/۲۶۸۳۸ می باشد که در روزنامه رسمی به اشتباه ۲۹/۲۶۸۳۸ به چاپ رسیده است. (ضمیمه سه)

۴. در «قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۲۹/۱/۱ تا ۱۳۳۶/۷/۳۰» منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۰۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۱، اختلافات زیر مشاهده شد: (ضمیمه چهار)

۴ـ۱ـ در ردیف ۲۸۷ از قوانین الغاء شده مندرج در صفحه ۱۳ متن قانون، قبل از کلمه «مربوط» و بعد از کلمه «مورخ» عبارت «۳۴/۱۰/۲۴» آمده است ولیکن در روزنامه رسمی به صورت «۱۳۳۴/۱۰/۲۴» به چاپ رسیده است.

۴ـ۲ـ در ردیف ۳۸۴ از قوانین الغاء شده مندرج در صفحه ۱۷ متن قانون، قبل از کلمه «کارمندان» و بعد از کلمه «اضافات» عبارت «سال ۳۴» آمده است ولیکن در روزنامه رسمی به صورت «سال۱۳۳۴» به چاپ رسیده است.

۴ـ۳ـ در ردیف ۴۴۲ از قوانین الغاء شده مندرج در صفحه ۲۰ متن قانون، قبل از کلمه «بسال ۱۳۳۶» و بعد از کلمه «سالهای» عبارت «۳۴ و ۳۵» آمده است ولیکن در روزنامه رسمی به صورت «۱۳۳۴ و ۱۳۳۵» به چاپ رسیده است.

مدیرکل اداره اسناد و تنقیح قوانین ـ احمدرضا نائینی

شماره۸۹۹۹۴                                      ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس، متن قوانین مندرج در روزنامه رسمی با متن مصوبه مجلس مندرج در پرونده پارلمانی مربوطه را که به امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است مقابله و مطابقت می نماید.

با عنایت به مراتب فوق:

۱. عبارت (یا وصول)، در ابتدای سطر دوم از ردیف۵، مندرج در صفحه ۱۰ «قانون موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام» منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ از قلم افتاده است. (ضمیمه یک)

۲. کلمه «(پروتکلی)»، در ابتدای سطر دوم از ردیف ۳ سند الحاقی (پروتکل) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (۵۰) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی امضاء شده در مونترال در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۷/۱۵) مندرج در صفحه ۲ قانون «قانون تصویب سندهای الحاقی (پروتکل های) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (۵۰) و ماده (۵۶) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی» منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۶/۴ به صورت «پروتکلی)» به چاپ رسیده است. (ضمیمه دو)

مدیرکل اداره اسناد و تنقیح قوانین ـ احمدرضا نائینی

شماره۹۰۳۶۵                                      ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس، متن قوانین مندرج در روزنامه رسمی با متن مصوبه مجلس مندرج در پرونده پارلمانی مربوطه را که به امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است مقابله و مطابقت می نماید.

با عنایت به مراتب فوق:

۱. در سطر سوم از ردیف ۳ ماده ۳ـ حمل و نقل منظم مسافر مندرج در صفحه ۳ «قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مسافر و کالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان» منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۸۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۵، بعد از کلمه «مدارک» و قبل از کلمه «باشد»، به جای کلمه «زیر»، کلمه «زی ر» چاپ شده است. (ضمیمه یک)

۲. در «قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقدشده در دوحه ـ ۲۰۱۲ میلادی برابر با ۱۳۹۱ هجری شمسی)» » منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۷۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸، اختلافات زیر مشاهده شد: (ضمیمه دو)

۲ـ۱ـ در ابتدای سطر ۲۲ از صفحه ۵ قانون، بعد از کلمه «بندهای» و قبل از کلمه «یا»، عبارت «۱ـ۱ـ۲» درج شده است ولیکن در روزنامه رسمی به صورت ۱ـ۱ ۲» به چاپ رسیده است.

۲ـ۲ـ در ابتدای سطر ۱۶ از صفحه ۸ قانون، عبارت «۱ـ۲ـ۳» درج شده است ولیکن در روزنامه رسمی به صورت «۱ـ۲ ۳» به چاپ رسیده است.

۲ـ۳ـ در ابتدای سطر ۱۹ از صفحه ۸ قانون، عبارت «۲ـ۲ـ۳» درج شده است ولیکن در روزنامه رسمی به صورت «۲ـ۲ ۳» به چاپ رسیده است.

۲ـ۴ـ در ابتدای سطر ۲۱ از صفحه ۸ قانون، عبارت «۳ـ۲ـ۳» درج شده است ولیکن در روزنامه رسمی به صورت «۳ـ۲ ۳» به چاپ رسیده است.

۲ـ ۵ ـ در ابتدای سطر ۱۶ از صفحه ۹ قانون، عبارت «۱ـ۲ـ۳» درج شده است ولیکن در روزنامه رسمی به صورت «۱ـ۲ ۳» به چاپ رسیده است.

۲ـ۶ ـ در ابتدای سطر ۱۸ از صفحه ۹ قانون، عبارت «۲ـ۲ـ۳» درج شده است ولیکن در روزنامه رسمی به صورت «۲ـ۲ ۳» به چاپ رسیده است.

۳. در «قانون تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها ۱۹۷۳ (مارپل ۷۸/۱۹۷۳) ـ مصوب ۱۳۸۰ـ و اصلاحات بعدی آن (موضوع قطعنامه های شماره (۱۸۹)، (۱۹۰)، (۲۰۰)، (۲۰۱)، (۲۰۲)، (۲۰۳)» منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۶۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۰، اختلافات زیر مشاهده شد: (ضمیمه سه)

۳ـ۱ـ ردیف ۲۸ از پیوست ۷ مندرج در صفحه ۴۲ ابلاغ قانون، در صفحه ۱۷ روزنامه رسمی به اشتباه دو بار چاپ شده است.

۳ ـ۲ـ در سطر پایانی صفحه ۴۸ ابلاغ قانون بعد از کلمه مقرره، اعداد (۲ـ۹، ۵ ـ۹، ۶ ـ۹، یا ۷ـ ۹) آمده است در حالی که در صفحه۱۹ روزنامه رسمی به صورت (۲ـ ۵، ۹ـ ۹، ۶ ـ ۹ یا ۷ـ۹) به چاپ رسیده است.

۳ـ۳ـ در سطر هشتم صفحه ۵۴ ابلاغ قانون، کلمه (دیزل ـ الکتریک) آمده است در حالی که در صفحه ۲۰ روزنامه رسمی به صورت (دیزلااکتریک) به چاپ رسیده است.

۳ـ۴ـ در سطر دهم صفحه ۶۱ ابلاغ قانون، کلمه (رانش دیزل ـ الکتریک) آمده است در حالی که در صفحه ۲۲ روزنامه رسمی به صورت (رانش دیزلااکتریک) به چاپ رسیده است.

۴. شماره نامه ابلاغی «قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی» منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۶۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۰، ۳۷۴/۹۱۷۵۰ می باشد، در حالی که این شماره نامه در روزنامه رسمی ۳۸۴/۹۱۷۵۰ به چاپ رسیده است. (ضمیمه چهار)

مدیرکل اداره اسناد و تنقیح قوانین ـ احمدرضا نائینی