مصوبه عضویت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور

شماره۹۸/۱۶۹۲۵/دش                                 ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
مصوبه عضویت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور

(مصوب جلسه ۸۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «عضویت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور» که در جلسه ۸۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

«وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ترکیب موضوع شق (ب) بند ۲ ماده واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب جلسه ۷۴۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی) عضویت می یابد».

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی