حذف جزء­های (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم­نامه شماره ۵۰۵۸۲/۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۶

شماره۱۴۸۶۲۵/ت۵۷۱۰۳هـ                             ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
حذف جزء­های (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم­نامه شماره ۵۰۵۸۲/۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۶

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ به پیشنهاد شماره ۹۸/۲۴۶۷۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ جزء­های (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم­نامه شماره ۵۰۵۸۲/۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۶ حذف می­شوند.

۲ـ دستورالعمل نسبت مالکانه موضوع بند (ج) تصمیم­نامه یادشده، با رعایت سقف
پانزده درصد (۱۵%) و متناسب با نوع فعالیت به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می­رسد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری