الحاق تبصره به بند (ث) ماده (۱) آیین­نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

شماره۱۴۹۳۵۴/ت۵۶۷۹۳هـ                             ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
الحاق تبصره به بند (ث) ماده (۱) آیین­نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ به پیشنهاد شماره ۹۸/۲۳۵۶۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند (ث) ماده (۱) آیین­نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۱۶۴۲۴۰/ت۵۲۶۹۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ الحاق می­شود:

تبصره ـ تسویه تعهدات قطعی که از طریق بانک­های عامل ایجاد نشده است و تعهدات قطعی موضوع جزء (۲) بند (پ) ماده (۱) و بند (ب) ماده (۳) این آیین­نامه که از حسابرسی ارزی سال­های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بانک­های عامل متاثر نمی­شوند، با رعایت سایر ضوابط پس از رسیدگی به اسناد و راستی آزمایی اطلاعات مربوط، امکان­پذیر است.

۲ـ تصویب­نامه شماره ۱۳۲۹۲/ت۵۵۷۰۴هـ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ لغو می­شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری