تصویب نامه در خصوص مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس

شماره۱۵۰۱۷۹/ت۵۷۰۷۵هـ                             ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
تصویب نامه در خصوص مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس

وزارت دادگستری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ به پیشنهاد شماره ۱۶۷۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱
وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:

مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی
 ـ مصوب ۱۳۹۲ـ و مبالغ ریالی مندرج در بند (ب) ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری ـ مصوب ۱۳۹۲ـ و تبصره (۱) آن، به ترتیب از مبلغ چهارصد هزار (۰۰۰ر۴۰۰) ریال و سیصد هزار (۰۰۰ر۳۰۰) ریال به مبلغ یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال تعدیل می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری